อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

พระราชทานถ้วยรางวัล การประกวดจัดแสดงนิทรรศการ "แผ่นดินของเรา"

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ชนะเลิศจากโครงการประกวดการจัดแสดงนิทรรศการ “แผ่นดินของเรา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 04.00 น.


     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ชนะเลิศจากโครงการประกวดการจัดแสดงนิทรรศการ “แผ่นดินของเรา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

     รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

      สำนักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริให้บังเกิดผลสำเร็จสูงสุด ได้จัดโครงการประกวดการจัดแสดงนิทรรศ การภายใต้หัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการเฉลิมพระ เกียรติ “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ขึ้น 

      เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สาธารณชนได้มีโอกาสรับทราบ และน้อมนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป 

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า 4,000 โครงการ

      เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีของประชาชนชาวไทย 

      โดยได้จัดโครงการประกวดการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดจัดแสดงนิทรรศการฯ 

      และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14