อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าภาคเหนือ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรที่ประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่าง เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 04.00 น.


    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรที่ประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่าง

     เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ตามที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับราษฎรเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

     โดยในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

     เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดประโยชน์สุขกับราษฎร

      สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรมให้กับราษฎรบ้านห้วยต้า

       ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติดำเนินโครงการรวมระยะเวลา 8 ปี คือวันที่ 20 เมษายน 2554-2561 ต่อมาได้ขยายเวลาดำเนินโครงการฯ เป็น 11 ปี จนถึงปี 2564 โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ 2,936 ไร่ มีขนาดความจุ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายน้ำสูงสุด 616.83 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

      และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน จำนวน 53,500 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง จำนวน 39,920 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน จำนวน 6,856 ครอบครัว ประชากร 24,501 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.06% พร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ำสายหลัก จำนวน 2 สาย ระยะทาง 36 กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.73%

      และเป็นโครงการที่ได้มีการศึกษาด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วและพบว่าผลประโยชน์ที่พึงได้จากโครงการฯ นั้นมีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้น และราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10