อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งแตนเบียน สู่แมลงศัตรูพืช

นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ น.ส.สาวรีย์ จันทร์คำ และ น.ส.วิริยา พรมมารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และ นายเอกพล มนต์เดช พร้อมด้วย นายสุรสร กุลวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ ติดตามงานการระบาดของศัตรูมะพร้าว อ้อย และข้าว พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04.30 น.


     นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ น.ส.สาวรีย์ จันทร์คำ และ น.ส.วิริยา พรมมารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และ นายเอกพล มนต์เดช พร้อมด้วย นายสุรสร กุลวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ ติดตามงานการระบาดของศัตรูมะพร้าว อ้อย และข้าว ณ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
        
      โดยเบื้องต้นได้มีการปล่อยแตนเบียน (trichogramma sp.)เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตรา 10 แผ่น แผ่นละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน เนื่องจากได้รับแจ้งจากเกษตรกร ว่าพบการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าวถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพและสร้างอุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัดกินอยู่ภายในอุโมงค์และจะเข้าดักแด้ภายในอุโมงค์และมีการกัดกินใบมะพร้าวด้วย
        
      สำหรับแตนเบียนเป็นแมลงที่อยู่ในอันดับเดียวกับ ผึ้ง มด ต่อ และแตน แต่เนื่องจากมีช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ต้องอาศัยอยู่ภายในหรือภายนอกแมลงชนิดอื่นและกินแมลงนั้นเป็นอาหาร จึงได้ชื่อว่าแตนเบียน จะต่างจากปรสิตตรงที่ในที่สุดจะฆ่าแมลงอาศัยในขณะที่ปรสิตทำให้เจ้าบ้านอ่อนแอหรือเกิดโรค แต่ไม่ฆ่าเจ้าบ้าน แมลงในกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อาจสูงกว่าแมลงในกลุ่มด้วงซึ่งเคยคาดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในกลุ่มแมลง
        
     สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแตนเบียนมากเท่ากับผึ้งและมด ต่อ แตน นั้นอาจมาจากแตนเบียนเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก บางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจมีขนาดเล็กมากถึง 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งแตนเบียนกลุ่มนี้จะเบียนไข่ของแมลงชนิดอื่น นอกจากนี้แตนเบียนมีลักษณะโครงสร้างของร่างกายที่เปราะบาง ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการเก็บรักษาและขยายพันธ์ุ
เนื่องจากแตนเบียนดำรงชีวิตกึ่งปรสิต จึงเป็นตัวควบคุมจำนวนประชากรของแมลงชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะแมลงที่เป็นศัตรูพืชและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค สามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดการใช้สารฆ่าแมลง และรักษาสิ่งแวดล้อม
        
     ในปัจจุบันประเทศไทยได้นำแตนเบียนมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูในธรรมชาติแล้ว เช่นใช้เบียนมวลลำไย เบียนหนอนใยผัก ซึ่งหนอนชนิดนี้ได้ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะทำลายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น กะหล่ำปลี กวางตุ้ง ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี และผักอื่น ๆ อีกหลายชนิด
      
     ซึ่งการนำแตนเบียนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ที่เหมาะสมแก่การนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60