อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตั้งอยู่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชาย แดนติดต่อกับประเทศเมียนมา พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04.00 น.


   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตั้งอยู่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชาย แดนติดต่อกับประเทศเมียนมา

   เดิมพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างถาวร ทำให้เกิดการลักลอบปลูกฝิ่นและเป็นเหตุให้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญถูกทำลายอย่างกว้างขวาง และยังเป็นช่องว่างให้ผู้คนที่ไม่ปรากฏสัญชาติ เดินทางเข้าออกได้สะดวก ทำให้เกิดการลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชน

   และด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพื้นที่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 และได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้น

    โดยคัดเลือกราษฎรยากจนไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย มีความขยันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปอยู่อาศัยโดยจัดหาที่ดินทำกินให้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยมุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนและเมื่อชาวบ้านมีความเข้มแข็ง จึงให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลและฟื้นฟูป่าบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นยามเฝ้าระวังชายแดนไปด้วย

    จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริทำให้ราษฎรในพื้นที่จำนวน 12 ครัวเรือน 50 คน ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือมีรายได้จากการจ้างงานและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สภาพป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูและคงความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พื้นที่ทำกินของราษฎรในโครงการฯ จำนวน 130 ไร่ และพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

    นอกจากนี้ราษฎรยังให้ความสำคัญหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

    ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

   เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาว จำนวน 203 ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35 ถุง

     พร้อมกับติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบ สาน รักษา ต่อยอดโครง การที่สมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับราษฎร

     ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงานและสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรในครั้งนี้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17