อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

มารู้จักกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเถอะ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมการข้าว ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 12.56 น.


กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมการข้าว ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลัก ดังนี้

         1. ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์
         2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
         3. บริหารจัดการ  และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
         4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว
         5. ส่งเสริม  สนับสนุน  และถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว
         6. กำกับ  ดูแล  การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
         7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบด้วย  5  กลุ่มและ 1  ฝ่าย  ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช  กลุ่มควบคุมคุณภาพ  กลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน  กลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  กลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  29  ศูนย์ เป็นหน่วยงานในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
         1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
         2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
         3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
         4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
         5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
         6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้างภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ประกอบด้วย 1 ฝ่าย และ 4 กลุ่ม ดังนี้

         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
            - รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร ประสานราชการทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            - ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
            - วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา  และในโรงงาน
            - ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป
            - บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
            - ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา
            - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
            - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ
            - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์
            - ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน
            - ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์
            - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
            - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
          - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
          - วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
          - บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น
          - สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  โดยประสานงานการถ่ายทอดความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การตรวจและออกใบรับรองระบบการผลิต
            - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
            - ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
            - ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น
            - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
            - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น
            - ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
            - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจะเห็นได้ว่า กองเมล็ดพันธุ์ข้าวมีหน้าที่วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ส่วนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายคุณภาพดี  ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  สามารถติดต่อสอบถามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้เคียง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 41