อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
พระธรรมสำคัญอย่างไร ธรรมะเป็นไฉน ?
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

พระธรรมสำคัญอย่างไร ธรรมะเป็นไฉน ?

การนับถือพระพุทธศาสนาของผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอามิสบูชาซึ่งเป็นการเคารพสักการะด้วยวัตถุสิ่งของ มากกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งควรเริ่มต้นจากการฟังธรรมตามกาล

ยกการ์ดสูง สู้โควิด-19 ต้องรู้เท่าทัน-อย่าได้ประมาท
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยกการ์ดสูง สู้โควิด-19 ต้องรู้เท่าทัน-อย่าได้ประมาท

โควิด-19 เป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมอย่างร้ายแรงในทั่วโลก

ภัยของชีวิต
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ภัยของชีวิต

ภัยของชีวิตมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงภัยร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นภัยจากความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ภัยจากการเจ็บป่วย ภัยจากธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก และความเดือดร้อนทั้งสิ้น ประการสำคัญภัยที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฏ)

วิถีชีวิตใหม่ วิถีแห่งการละความไม่รู้
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วิถีชีวิตใหม่ วิถีแห่งการละความไม่รู้

วันนี้เป็นวันสิ้นปีพุทธศักราช 2563 และวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราช 2564 การเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาในแต่ละปี สร้างความหวังให้กับผู้คนทั้งหลายซึ่งต่างมุ่งหวังให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ผู้ที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมหวังที่จะให้ความทุกข์ยากเดือดร้อนลดลงหรือหมดสิ้นไป

หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ.
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ.

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลกระจายอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที

ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) หนทางปรองดอง - สมานฉันท์
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) หนทางปรองดอง - สมานฉันท์

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นคำจริงและมีวาทะมั่นคงตรงตามพระพุทธพจน์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ได้จัดให้มีการสนทนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) : หนทางสู่การปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย”

ธนาคารไทยพาณิชย์ อิสรภาพการธนาคาร พ.ศ.2449
พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ อิสรภาพการธนาคาร พ.ศ.2449

การแผ่ขยายลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ของประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่มีการแข่งขันแสนยานุภาพทางทะเลเพื่อล่าอาณานิคมโพ้นทะเล (oversea Colony)

พระมหากรุณาธิคุณมากล้นพ้นรำพัน แผ่ไพศาลไปทั่วโลก
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

พระมหากรุณาธิคุณมากล้นพ้นรำพัน แผ่ไพศาลไปทั่วโลก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงจากประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงเป็น “ราชันย์แห่งราชา” (King of kings) ที่ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โอกาสดีสำหรับนักลงทุน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โอกาสดีสำหรับนักลงทุน

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระพุทธศาสนารุ่งเรือง บ้านเมืองสงบสุข
พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

พระพุทธศาสนารุ่งเรือง บ้านเมืองสงบสุข

พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นโดยการตรัสรู้ความจริงอันถึงที่สุด (อริยสัจธรรม) ของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณ เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราชซึ่งเป็นเวลา 2,608 ปีล่วงมาแล้ว ทรงมีพระมหากรุณาคุณเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเป็นเวลา 45 พรรษา เพื่อให้สัตว์โลกพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัตร)