อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มีนาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มีนาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นับว่า “วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์” ได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยอีกวาระหนึ่งในระดับนานาชาติ

บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา...
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา...

โดยกระบวนการสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นงวดเข้าไปทุกที คงจะใช้เวลาอีกไม่นานนักในการ กระชากหน้ากากผู้บงการ ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุร้ายในครั้งนี้!!

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ประกาศิต" จากเจ้าของประเทศ

หลังจากร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติแล้ว แสงสว่างปลายอุโมงค์ก็เริ่มทอแสงขึ้น เป็นความหวังสูงสุดของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"ออกเสียงประชามติ" อย่างมีสติและเป็นอิสระ

วันที่ 7 ส.ค.59 เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ และประชาชนอีกวาระหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศจะต้องใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดย กรธ. หรือไม่

ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

ถึงแม้ว่าเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง แต่คนในสังคมส่วนใหญ่มักละเลยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงการพูดและการอ่านก็ไม่ได้คำนึงถึงการออกเสียงให้ถูกต้อง

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (16)
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (16)

สัปดาห์นี้ได้ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ของร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. ในบทเฉพาะกาลเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (15)
ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (15)

ให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (14)
ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (14)

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (13)
ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (13)

ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (12)
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (12)

ให้ดำเนินการตรากฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้บังคับภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้