อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (16)
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (16)

สัปดาห์นี้ได้ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ของร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. ในบทเฉพาะกาลเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (15)
ศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (15)

ให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (14)
ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (14)

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (13)
ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (13)

ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (12)
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (12)

ให้ดำเนินการตรากฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้บังคับภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (11)
ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (11)

สัปดาห์นี้ได้ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ใน ร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญ

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (10)
ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (10)

สัปดาห์นี้ได้ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ใน ร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (9)
ศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (9)

สัปดาห์นี้ได้ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ใน ร่างรัฐธรรมนูญ กรธ.ในหมวด 13 องค์กรอัยการ และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อเนิ่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (4)
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.00 น.

ร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. (4)

สัปดาห์นี้เป็นการร้อยเรียงสาระที่ควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ. ในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการร้อยเรียงในหมวด 1-7 ในห้วงเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา