อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ความภูมิใจในตนเอง

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ความภูมิใจในตนเอง (self esteem) หมายถึง ระดับของเจตคติในการยอมรับตน การประเมินตนว่ามีคุณค่า ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 00.00 น.

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ความภูมิใจในตนเอง (self esteem) หมายถึง ระดับของเจตคติในการยอมรับตน การประเมินตนว่ามีคุณค่า มีความนับถือตนเองมีความมั่นใจในตนเอง มีศักดิ์ศรีสูงหรือต่ำมากน้อยเพียงใด

ผู้มีความภูมิใจในตนเองสูง (high self esteem) เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองด้านบวก ว่าตนมีความสามารถ รู้สึกว่ามีค่ามีความเข้มแข็ง รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน้าที่การงาน รู้สึกว่าตนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยความสามารถของตนเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ มีศักดิ์ศรี ทำในสิ่งที่ตนต้องการได้ ได้รับการยอมรับจากบุคคลแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในขณะที่ผู้มีความภูมิใจในตนเองต่ำ (lowself esteem) เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองด้านลบรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า ช่วยตนเองไม่ได้ ประสบความล้มเหลวในสิ่งที่ทำ รู้สึกอ้างว้าง ตำหนิตนเอง รู้สึกว่าเป็นรองผู้อื่น ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น ผู้มีความภูมิใจในตนเองต่ำจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ว่าชีวิตนี้มืดมน ไม่มีความสุขชีวิตเต็มไปด้วยความสับสน หมดกำลังใจในการเรียนหรือการทำงาน ไม่กล้าเผชิญปัญหาปฏิเสธความจริง ทำอะไรผิดพลาดบ่อย ๆ เป็นคนยอมแพ้ง่าย รู้สึกหดหู่พลังในการทำสิ่งต่าง ๆ ลดลง

การอบรมเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง  การที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูให้การยอมรับให้ความอบอุ่นแก่เด็กและส่งเสริมให้กำลังใจเด็กประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเป็นการสร้างความภูมิใจในตนเองแก่เด็ก  เป็นแรงจูงใจให้ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นขยันขันแข็ง และเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ผู้ใหญ่ควรป้องกันไม่ให้เด็กประสบความล้มเหลวบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เกิดปมด้อย เกิดความท้อแท้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งความคาดหวังไว้ให้พอดีกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เขาสามารถทำได้ซึ่งจะเกิดความภูมิใจในตนเอง ทำให้เห็นคุณค่าแห่งตนซึ่งเป็นรากฐานของสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมให้เด็กประเมินตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองในระดับที่เป็นจริง.

จินดารัตน์ โพธิ์นอกคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0