อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

‘ฐานันดรที่ 4’ หมายถึงใคร

ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายความหมายของคำว่า “ฐานันดรที่ 4” ไว้ดังนี้ อังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.44 น.

ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายความหมายของคำว่า “ฐานันดรที่ 4” ไว้ดังนี้ 

ฐานันดรที่ 4 หรือ The Fourth Estate ถูกเอ่ยขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ สมัยก่อน ชาวยุโรป แบ่งฐานันดรศักดิ์ของคนออกมาเป็น 3 ฐานันดร คือ ฐานันดรที่ 1 ได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง และนักรบ ฐานันดรที่ 2 ได้แก่บรรพชิต และผู้ทรงศีลทางศาสนจักร และ ฐานันดรที่ 3 ได้แก่ ประชาชนธรรมดาทั่วไป

รัฐสภาอังกฤษ ประกอบไปด้วยผู้แทนฐานันดรทั้ง 3 ดังกล่าว คือ ขุนนาง พระราชาคณะ และผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนธรรมดา 

ในการประชุมรัฐสภาอังกฤษคราวหนึ่ง เอ็ดมันด์ เบอร์ค (Edmund Burke, 1729-1797) นักกฎหมาย นักเขียน และนักการเมือง ซึ่งกำลังยืนอภิปรายอยู่ ได้ชี้มือไปยังกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ที่เข้าร่วมฟังการประชุมด้วย และได้กล่าวขึ้นว่า 

“ในขณะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นฐานันดรใดฐานันดรหนึ่งทั้ง 3 ฐานันดร กำลังประชุมกันอยู่นี้ ควรคำนึงไว้ด้วยว่า บัดนี้มีฐานันดรที่ 4 เกิดขึ้นแล้ว และฐานันดรนั้นกำลังนั่งฟังการประชุมของเราอยู่ ณ ที่นี้ด้วย” 

นับแต่นั้นมาผู้ที่เป็น “นักหนังสือพิมพ์” จึงถูกเรียกว่า “ฐานันดรที่ 4” 

ปัจจุบันความหมายของคำว่า ฐานันดรที่ 4 มิได้จำกัดอยู่แต่ นักหนังสือพิมพ์   เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง สื่อมวลชนแขนงอื่น ๆ อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0