อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

‘ฐานันดรที่ 4’ หมายถึงใคร

ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายความหมายของคำว่า “ฐานันดรที่ 4” ไว้ดังนี้ อังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.44 น.

ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อธิบายความหมายของคำว่า “ฐานันดรที่ 4” ไว้ดังนี้ 

ฐานันดรที่ 4 หรือ The Fourth Estate ถูกเอ่ยขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ สมัยก่อน ชาวยุโรป แบ่งฐานันดรศักดิ์ของคนออกมาเป็น 3 ฐานันดร คือ ฐานันดรที่ 1 ได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง และนักรบ ฐานันดรที่ 2 ได้แก่บรรพชิต และผู้ทรงศีลทางศาสนจักร และ ฐานันดรที่ 3 ได้แก่ ประชาชนธรรมดาทั่วไป

รัฐสภาอังกฤษ ประกอบไปด้วยผู้แทนฐานันดรทั้ง 3 ดังกล่าว คือ ขุนนาง พระราชาคณะ และผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนธรรมดา 

ในการประชุมรัฐสภาอังกฤษคราวหนึ่ง เอ็ดมันด์ เบอร์ค (Edmund Burke, 1729-1797) นักกฎหมาย นักเขียน และนักการเมือง ซึ่งกำลังยืนอภิปรายอยู่ ได้ชี้มือไปยังกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ที่เข้าร่วมฟังการประชุมด้วย และได้กล่าวขึ้นว่า 

“ในขณะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นฐานันดรใดฐานันดรหนึ่งทั้ง 3 ฐานันดร กำลังประชุมกันอยู่นี้ ควรคำนึงไว้ด้วยว่า บัดนี้มีฐานันดรที่ 4 เกิดขึ้นแล้ว และฐานันดรนั้นกำลังนั่งฟังการประชุมของเราอยู่ ณ ที่นี้ด้วย” 

นับแต่นั้นมาผู้ที่เป็น “นักหนังสือพิมพ์” จึงถูกเรียกว่า “ฐานันดรที่ 4” 

ปัจจุบันความหมายของคำว่า ฐานันดรที่ 4 มิได้จำกัดอยู่แต่ นักหนังสือพิมพ์   เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง สื่อมวลชนแขนงอื่น ๆ อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0