อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

อยู่ดีกินดีมีสุข...กับสถาปัตย์เกษตร - ชีวิตกับธรรมชาติ

สิ่งที่คณะริเริ่มดำเนินการให้เห็นว่าทำได้และทำแล้วคือการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ดาดฟ้าของคณะสถาปัตยกรรม ด้วยการทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เรียกว่าซิตี้ฟาร์ม อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 00.00 น.

การก้าวมาสู่สองทศวรรษของคณะสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์ในเดือนมีนาคมปีนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดสำคัญที่มุ่งให้คนในสังคม มีความอยู่ดี กินดีมีสุข โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบเพื่อขยายความรู้ไปสู่ภาคชุมชนต่อไป

สิ่งที่คณะริเริ่มดำเนินการให้เห็นว่าทำได้และทำแล้วคือการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ดาดฟ้าของคณะสถาปัตยกรรม ด้วยการทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เรียกว่าซิตี้ฟาร์ม ที่อาจแตกต่างจากแปลงผักทั่วไปที่ได้นำงานวิจัยวัสดุปลูกผักบนดาดฟ้ามาเป็นตัวช่วยทำให้พืชผักงอกงาม ซึ่งวัสดุทำมาจากเยื่อใยมะพร้าวผสมปุ๋ยชั้นดีลงไป มีอายุการใช้งานนานนับ 2 ปี นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) ที่เน้นนำขยะอุตสาหกรรม ขยะจากขบวนการผลิตในธุรกิจเอสเอ็มอีมารีไซเคิลแล้วผ่านการออก แบบ กลายเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านที่มีเรื่องราว และก้าวต่อไปในโจทย์อันท้าทายของศูนย์แห่งนี้จะนำขยะจากโรงพยาบาลมาผ่านการออกแบบเช่นกัน

“จริง ๆ แล้วขยะจาก รพ. นั้นมีบางส่วนที่สะอาดมาก เช่น ผ้าคลุมเครื่องมือผ่าตัด ผ้า เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หนาเป็นพิเศษแล้วไม่ซับน้ำ ใช้แล้วทิ้ง เช่น ใน รพ.กลาง มีผ้าเหล่านี้ทิ้งไปบนกองขยะนับหมื่นชิ้นต่อเดือน” ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์บอกเล่า

ด้านผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หลังจากได้รับการจัดงบประมาณ 167 ล้านบาทจากมหาวิทยาลัยในการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมทางการออกแบบอุตสาหกรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ของคณะ (ออกแบบอุตสาหกรรม)

เพื่อเป็นการต่อยอดการเติมเต็มความรู้และสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีส่วนสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับสรรพวิชาอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการนำศักยภาพและจุดแข็งขององค์กรออกไปเผยแพร่สู่โลกภายนอก ควบคู่ไปกับการผสมผสานองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อให้เกิดเครือข่าย หลักสูตร กิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างโอกาสในทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่คณาจารย์และนิสิตต่อไป

การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ยังมีมิติที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพี่น้องประชาชนในสังคม การผนวกรวมแนวทางการออกแบบเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน การสร้างสุขภาวะที่ดีในเมืองและชุมชน เป็นประเด็นโจทย์จากสังคมที่คณะสามารถใช้เป็นเวทีฝึกปฏิบัติให้กับทั้งคณาจารย์และนิสิตได้อย่างมากมาย อีกทั้งการเรียนรู้จากชุมชนยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำองค์ความรู้จากชาวบ้านเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ เน้นการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เป็นภาระหน้าที่สำคัญอีกประการที่คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ศาสตร์ด้านการออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อมกับการปรับปรุงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการออกแบบอาคารและการปรับปรุงอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาย

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมากมาย รวมทั้งยังสามารถลดงบประมาณด้านพลังงานที่ถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นจำนวนมาก โดยจะเริ่มจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งคณะเกษตรตอบรับแล้วว่าจะทำสวนผักบนดาดฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมนั้น คณะสถาปัตย์จะเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับคณะอื่น ๆ เช่นคณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดให้งานออกแบบมีความยั่งยืนต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0