อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

การบอกเวลาในภาษาไทย ตอนที่ ๑

จันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 00.00 น.

การบอกเวลาในภาษาไทยมี ๓ แบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ บอกเวลาตามแบบสากล ซึ่งแบ่งเวลาในหนึ่งวันเป็น ๒๔ ชั่วโมง โดยมีวิธีเขียน ๒ แบบ คือ ใช้เครื่องหมายจุด หรือใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) คั่นระหว่างเลขบอกชั่วโมงกับเลขบอกนาที เช่น ๐๐.๐๐ น. หรือ ๐๐:๐๐ น. อ่านว่า ศูนย์นาฬิกา ๑๑.๐๕ น. หรือ ๑๑:๐๕ น. อ่านว่า สิบเอ็ดนาฬิกา ห้านาที ๒๔.๐๐ น. หรือ ๒๔:๐๐ น. อ่านว่า ยี่สิบสี่นาฬิกา

แบบที่ ๒ แบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ ๐๐.๐๐ น./๐๐:๐๐ น. หรือ ๒๔.๐๐ น./๒๔:๐๐ น. อ่านว่า หกทุ่ม หรือ เที่ยงคืน ๐๑.๐๐ น./๐๑:๐๐ น. ถึง ๐๕.๐๐ น./๐๕:๐๐ น. อ่านว่า ตีหนึ่ง ตีสอง ตีสาม ตีสี่ ตีห้า ๐๖.๐๐ น./๐๖:๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น./๑๑:๐๐ น. อ่านว่า หกโมงเช้า เจ็ดโมงเช้า แปดโมงเช้า เก้าโมงเช้า สิบโมงเช้า สิบเอ็ดโมงเช้า

๑๒.๐๐ น./๑๒:๐๐ น. อ่านว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ๑๓.๐๐ น./๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น./๑๕:๐๐ น. อ่านว่า บ่ายโมง บ่ายสองโมง บ่ายสามโมง ๑๖.๐๐ น./๑๖:๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น./๑๘:๐๐น. อ่านว่า สี่โมงเย็น ห้าโมงเย็น หกโมงเย็น ๑๙.๐๐น./๑๙:๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น./๒๓:๐๐ น. อ่านว่า ทุ่ม/หนึ่งทุ่ม สองทุ่ม สามทุ่ม สี่ทุ่ม ห้าทุ่ม

แบบที่ ๓ แบ่งเวลาออกเป็นช่วงตามแบบโบราณ คือ เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก ประมาณหลัง ๐๖.๐๐ น./๐๖:๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น./ ๐๙:๐๐ น. ถือเป็นช่วงเช้า ประมาณหลัง ๐๙.๐๐ น./๐๙:๐๐ น. ถึงก่อนเที่ยง ถือเป็นช่วงสาย แต่การบอกเวลาจะใช้คำว่าเช้าเพียงอย่างเดียว คือ ๐๗.๐๐ น./๐๗:๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น./๑๑:๐๐ น. อ่านว่า โมงเช้า สองโมงเช้า สามโมงเช้า สี่โมงเช้า ห้าโมงเช้า ประมาณหลังเที่ยงถึงบ่ายสามโมง ถือเป็นช่วงบ่าย ประมาณหลังบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นถือเป็นช่วงเย็น ประมาณหลังหกโมงเย็นถึงสามทุ่มถือเป็นช่วงค่ำ ประมาณหลังสามทุ่มถึงเที่ยงคืนถือเป็นช่วงดึก

อย่างไรก็ตามการบอกเวลาแบบที่ ๓ นี้เป็นลักษณะโดยประมาณ บางคนอาจจะถือว่า ๑๖.๐๐ น./๑๖:๐๐ น. เป็น บ่ายสี่โมง หรือสี่โมงเย็น ก็ได้ เช่นเดียวกับช่วงเวลาค่ำหรือช่วงเวลาดึก บางคนอาจจะคิดว่าเวลา สี่ทุ่ม ยังไม่ดึก ก็ได้ การบอกเวลาในภาษาไทยยังมีต่อคราวหน้า.

นิตยา กาญจนะวรรณ เขียน

ชลธิชา สุดมุข สรุปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0