อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

การบอกเวลาในภาษาไทย ตอนที่ ๒

อังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 00.00 น.

ตามที่ได้กล่าวในตอนที่แล้วว่า การบอกเวลาในภาษาไทยมี ๓ แบบ คือ  บอกเวลาตามแบบสากล แบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๒ ชั่วโมง และแบ่งเวลาออกเป็นช่วงตามแบบโบราณ เช่น เวลา ๐๗.๐๐ น. เรียกได้ ๓ แบบว่า เจ็ดนาฬิกา หรือ  เจ็ดโมงเช้า หรือ โมงเช้า ๑๑.๐๐ น. เรียกว่า สิบเอ็ดนาฬิกา หรือ สิบเอ็ดโมงเช้า หรือห้าโมงเช้าการบอกเวลาที่แบ่งเวลาออกเป็นช่วงตามแบบโบราณ คือ เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก  มีข้อควรระวังก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐ น. คนไทยยังใช้สลับกันอยู่ระหว่างการแบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๑๒ ชั่วโมงกับการแบ่งเวลาแบบโบราณ คือ เจ็ด โมงเช้า/โมงเช้า แปด โมงเช้า/ สอง โมงเช้า เก้า โมงเช้า/ สาม โมงเช้า สิบ โมงเช้า/ สี่ โมงเช้า สิบเอ็ด โมงเช้า/ ห้า โมงเช้า เมื่อจะนัดหมายกันในช่วงเวลาดังกล่าวควรตรวจสอบเวลาให้แน่ชัด

การบอกเวลาในภาษาไทยในช่วง ๑ ชั่วโมงนั้น ถ้าบอกเวลาที่ไม่มีเศษ ใช้คำว่า “ตรง” กำกับ เช่น  ๖.๐๐ น. = หกนาฬิกาตรง หรือ หกโมงตรง ถ้าบอกเวลาที่มีเศษเป็นนาทีและวินาที มีตัวอย่าง ดังนี้ ๖.๓๐ น. = หกนาฬิกา สามสิบนาที หรือ หกโมงครึ่ง   ๗:๓๐:๔๕ = เจ็ดนาฬิกา สามสิบนาที สี่สิบห้าวินาที  ๘:๒๐:๓๘.๘๐ = แปดนาฬิกา ยี่สิบนาที สามสิบแปด จุด แปดศูนย์ วินาที  เศษของวินาทีอ่านตามลำดับตัวเลข

ในการบอกเวลาที่มีคำบอกเวลาด้วย แบ่งคำบอกเวลาเป็นวันปัจจุบัน ก่อนและหลังวันปัจจุบัน คือวันก่อนวันปัจจุบัน ๒ วัน ใช้ว่า เมื่อวานซืนนี้, เมื่อวานซืน, วานซืนนี้, วานซืน  วันก่อนวันปัจจุบัน ๑ วัน ใช้ว่า เมื่อวานนี้, เมื่อวาน, วานนี้ วันปัจจุบัน คือวันนี้ วันต่อจากวันปัจจุบัน ๑ วัน คือวันพรุ่งนี้, พรุ่งนี้ วันต่อจากวันปัจจุบัน ๒ วัน คือวันมะรืนนี้, มะรืนนี้    วันต่อจากวันปัจจุบัน ๓ วัน    คือ วันมะเรื่องนี้, มะเรื่องนี้ การบอกเวลา ณ ปัจจุบันใช้ว่า ขณะนี้, ตอนนี้, เวลานี้.

นิตยา กาญจนะวรรณ เขียน

ชลธิชา สุดมุข สรุปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0