อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 19 กันยายน 2558

เกาะข่าวเกษตร เสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.. 2558..... นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด โดยการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน..... คณะติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก่งเหนือ จำนวน 20 ราย และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมจัดเก็บข้อมูลประเมินผลโครงการฯในภาพรวมของจังหวัด โดยมีเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรตำบลบ้านแก่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูล..... นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ หลักสูตร การทำตะกร้าชื่นใจ เพื่อให้บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ หรือทำใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ ภายใต้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันก่อน..... สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าไปดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ และทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์(ไมโครชิพ) ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือเพื่อการผลิต ในพื้นที่บ้านบุ้ง หมู่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน.....

ทิด ทางไทยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 432