อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 29 กันยายน 2558

อังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตร ฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.. 2558..... นายภัทวี ดวงจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14..... นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2559” ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน..... ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ฟาร์มไก่งวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค..... ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์สินค้าแช่แข็ง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ..... นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.....

“ทิด ทางไทย”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 804