อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 29 กันยายน 2558

อังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 02.22 น.

เกาะข่าวเกษตร ฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.. 2558..... นายภัทวี ดวงจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14..... นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2559” ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน..... ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ฟาร์มไก่งวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค..... ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์สินค้าแช่แข็ง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ..... นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.....

“ทิด ทางไทย”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 804