อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คนกรุงฯเกินครึ่งเชื่อไทยพร้อม-ได้ประโยชน์จากเออีซี

สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 02.30 น.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,116 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 20 ธันวาคม–24 ธันวาคม 2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของทาโระ ยามาเนะ กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 10 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชาและไทย

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดหลักของอาเซียนคือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One identify, One Community) มีการแบ่งเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 3 เสาหลักได้แก่ ประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (เอพีเอสซี ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (เอเอสซีซี) ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างเป็นทางการ มีขึ้นในวันที่ 31 .. 2558 ร้อยละ 69.9 ไม่ทราบ ร้อยละ 20.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.7

2. ในส่วนของความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียนมากที่สุด คือทราบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 1) ไทย 2) กัมพูชา 3) ฟิลิปปินส์ 4) อินโดนีเซีย 5) เวียดนาม 6) ลาว 7) มาเลเซีย 8) เมียนมา 9) สิงคโปร์ 10) บรูไน ปรากฏว่า ร้อยละ 73.9 ไม่ทราบ ร้อยละ 14.6 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.5

3. ในส่วนของความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียนน้อยที่สุดคือไม่ทราบว่า เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ นายเล เลือง มินห์จากประเทศเวียดนาม ร้อยละ 47.0 ทราบ ร้อยละ 37.1 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าประชาชนไทยมีความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ร้อยละ 56.6 ยังไม่มีความพร้อม ร้อยละ 27.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.7

5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี ) ร้อยละ 66.5 ไม่ใช่ ร้อยละ 13.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.1

ซึ่งรายละเอียดของผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 ความพร้อมของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 : ทราบ ร้อยละ 69.9 ไม่ทราบ ร้อยละ 20.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.7

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า คำขวัญประชาคมอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) : ทราบ ร้อยละ 50.8 ไม่ทราบ ร้อยละ 35.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0

3. ท่านทราบหรือไม่ว่า เสาหลักประชาคมอาเซียน ได้แก่ (1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : ทราบ ร้อยละ 50.8 ไม่ทราบ ร้อยละ 36.7 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.5

4. ท่านทราบหรือไม่ว่า ประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ : ทราบ ร้อยละ 76.4 ไม่ทราบ ร้อยละ 14.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.1

5. ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 1) ไทย 2) กัมพูชา 3) ฟิลิปปินส์ 4) อินโดนีเซีย 5) เวียดนาม 6) ลาว 7) มาเลเซีย 8) เมียนมา 9) สิงคโปร์ 10) บรูไน : ทราบ ร้อยละ 73.9 ไม่ทราบ ร้อยละ 14.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.5

6. ท่านทราบหรือไม่ว่า ภาษาราชการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ : ทราบ ร้อยละ 73.5 ไม่ทราบ ร้อยละ 13.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.6

7. ท่านทราบหรือไม่ว่า เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ นายเล เลือง มินห์จากประเทศเวียดนาม : ทราบ ร้อยละ 37.1 ไม่ทราบ ร้อยละ 47.0 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

8. ท่านทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนโดยลงนามในปฏิญญากรุงเทพในปี 2510 : ทราบ ร้อยละ 49.7 ไม่ทราบ ร้อยละ 35.6 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.7

9. ท่านทราบหรือไม่ว่า กฎบัตรอาเซียน คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน : ทราบ ร้อยละ 45.2 ไม่ทราบ ร้อยละ 40.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.6

10. ท่านคิดว่าประชาชนไทยมีความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) หรือไม่ : มีความพร้อม ร้อยละ 56.6 ยังไม่มีความพร้อม ร้อยละ 27.7 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.7

11. ท่านคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) หรือไม่ : มีความพร้อม ร้อยละ 57.3 ยังไม่มีความพร้อม ร้อยละ 26.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

12. ท่านคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) หรือไม่ : ใช่ ร้อยละ 66.5 ไม่ใช่ ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

1. เพศ ชาย ร้อยละ 51.4 หญิง ร้อยละ 48.6

2. อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 11.5, 20 – 25 ปี ร้อยละ 19.5, 26– 30 ปี ร้อยละ 20.2, 31–35 ปี ร้อยละ 19.5, 36–40 ปี ร้อยละ 12.4, 41 -45 ปี ร้อยละ 7.8, 46 -50 ปี ร้อยละ 6.2 และมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 2.9

3. อาชีพ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ร้อยละ 22.4 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.4 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 25.3 นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 24.5 แม่บ้าน ร้อยละ 6.1 อื่น ๆ ร้อยละ 0.3.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 529