อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ขับเคลื่อนสู่ ‘เออีซี’ ยังต้องเร่งทำ ห่วงจราจร-คนทำผิดป่วนอาเซียน

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจะเดินทางเข้า-ออก และผ่านประเทศไทยจำนวนมากจากปกติมีเข้าออกประเทศวันละไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นคน พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 02.02 น.

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี เดือนที่ 2 แล้ว ...การปรับเปลี่ยนและรับมือของคนทั้งภูมิภาคอาเซียนยังไม่ชัดเจนและยังเป็นไปแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปในหลากหลายด้านด้วยกันแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนที่เข้ามาหรือออกนอกประเทศได้เร่งดำเนินการงานในหลาย ๆ ส่วนจนเห็นภาพที่ชัดเจนมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งทีเดียว

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจะเดินทางเข้า-ออก และผ่านประเทศไทยจำนวนมากจากปกติมีเข้าออกประเทศวันละไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นคนซึ่งเมื่อคนมีจำนวนมากขึ้นก็ย่อมนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อประเทศอาเซียนและประเทศไทย ซึ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญได้แก่การปลอมแปลงหนังสือเดินทางการฟอกเงิน ค้ายาเสพติดค้ามนุษย์การฉ้อโกงและการก่อการร้าย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล...จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดกวดขันในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในด้านการสร้างความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ

พล...ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้สำนัก งานตรวจคนเข้าเมือง ที่มี พล...ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.ดูแลอยู่ เปิดศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้บริหารในการบัญชาการควบคุมสั่งการและกำกับดูแล เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปฏิบัติการมาบูรณาการการทำงานร่วมกันสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลายระบบ

เมื่อศูนย์แห่งนี้เปิดใช้จะทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกข้อมูลจากหน่วย ตม. ซึ่ง ตั้งอยู่ทั่วประเทศ สามารถติดตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศมาประกอบการตัดสินใจสั่งการทำให้การตัดสินใจสั่งการเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถสั่งการลงไปยังหน่วยปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ, โครงหน้า หรือม่านตา เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ ช่วยให้ระบบตรวจคนเข้าเมืองของไทยมีประสิทธิภาพสูง เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยว ข้องกับงานตรวจคนเข้าเมืองโดยจะมุ่งเน้นบังคับใช้กับชาวต่างชาติที่เข้ามา และอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ผู้ลักลอบทำงานและอาชญากรข้ามชาติ

พล...ดร.วุฒิ ระบุว่า เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อันดับแรก นักท่องเที่ยวคนต่างด้าวจะเดินทางเข้าประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศอันดับสองบางครั้งประชาชนใน แถบอาเซียนหรือนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เดินทางเข้ามาทางเดียวก็จะมีการใช้พาหนะเข้ามาในประเทศก็จะมีรถบรรทุก รถทัวร์เข้ามาและสิ่งสำคัญที่อาจจะตามมา คืออันดับสาม อาชญา กรรมข้ามชาติแฝงเข้ามา

การจัดการเรื่องคนเข้าออกเรามีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มแข็งส่วนอาชญากรรม เราก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อว่ารับมือได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาคือเรื่องการจราจรเพราะมีทั้งรถในประเทศและรถจากต่างประเทศเข้ามา ต้องมีการจัดระบบระเบียบในการใช้รถใช้ยานพาหนะชัดเจนโดยเรื่องจราจรอาเซียนมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่า “อธิปไตยใคร อธิบไตยมัน” เบื้องต้นกำหนดในเรื่องเครื่องหมายภาษา ตามเส้นทางต่าง ๆ ในส่วนตำรวจนั้นก็มีการติดภาษาต่างประเทศอบรมรถสายตรวจและอบรมความ รู้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีคนต่างชาติเดินทางหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากนั้นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ ตร. คือ การให้บริการในด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน พนัก งานสอบสวนเป็นบุคคลแรกที่ต้องการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ

...ดร.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน/หัวหน้าคณะทำงานประสานงานภาครัฐและเอกชนของ ตร. เผยว่า พล...ดร.วุฒิ มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมและขนบธรรม เนียมประเพณีของชาติในอาเซียน การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักสากลและสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยลงนามและให้สัตยาบันไว้

เราได้สร้างมาตรฐานทางด้านความรู้ในงานสอบสวนให้เป็นไปตามหลักสากลโดยฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานสอบสวนในทุกระดับเพื่อเป็นการยกระดับงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าสู่ความเป็นมาตร ฐานสากลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนี้.

ประพงษ์ แหลมแจง รายงานคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 876