อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ใช้แตรรถเสียงแปลกๆโทษปรับ1พัน

ว่าด้วยเรื่องการใช้สัญญาณเสียงแตรรถหรือไฟหน้ารถของรถยนต์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการดัดแปลงให้เกิดความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎมายและสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ ที่สำคัญพฤติกรรมดังกล่าวยังผิดกฎหมายจราจรโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 13 พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.16 น.

ว่าด้วยเรื่องการใช้สัญญาณเสียงแตรรถหรือไฟหน้ารถของรถยนต์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการดัดแปลงให้เกิดความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎมายและสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ ที่สำคัญพฤติกรรมดังกล่าวยังผิดกฎหมายจราจรโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 13  กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบเสียงสัญญาณไซเรนเสียงสัญญาณที่เป็นเสียงนก หวีดเสียงที่แตกพร่าเสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควรหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นนอกเหนือจากที่อธิบดีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเว้นแต่กรณีที่เป็นรถฉุกเฉินรถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นได้ ในการนี้อธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกำหนดเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท ฉะนั้นบุคคลใดที่กำลังใช้เสียงแตรรถหรือสัญญาณไฟที่แปลก ๆ ก็ควรจะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ทางผู้อื่นและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51