อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ลงทุนในทรัพย์สิน หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

การลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของมูลค่าทรัพย์สิน ต้องเป็นการลงทุน โดยการซื้อ เช่าซื้อ สร้าง ก่อสร้าง หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ทำให้ดีขึ้น อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 02.31 น.

         ในช่วงของการปฏิรูปประเทศนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยให้นำรายจ่ายลงทุนในทรัพย์สินบางประเภทที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงสิ้นปี 2559 มาถือเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของมูลค่าทรัพย์สิน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 จึงขอนำมากล่าวย้ำเพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

         การลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถ นำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของมูลค่าทรัพย์สิน ต้องเป็นการลงทุน โดยการซื้อ เช่าซื้อ สร้าง ก่อสร้าง เป็นต้น หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้

         1. เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์

         2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

         3. ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพื่อนำออกให้เช่า

         4. อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

         ทั้งนี้ ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการ ลงทุนฯ ตามประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทรัพย์สินจะนำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่า ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

         1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

         2. ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

         3. ต้องอยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่ยานพาหนะตามมาตรา 3 (3)

         4. ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน นั้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

         5. ไม่เป็นทรัพย์สินที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการนำไปใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น

         ยังคงมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องกล่าวถึงอีก แต่เนื้อที่มีจำกัด ต้องขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าครับ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 44