อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

ถึงแม้ว่าเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง แต่คนในสังคมส่วนใหญ่มักละเลยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงการพูดและการอ่านก็ไม่ได้คำนึงถึงการออกเสียงให้ถูกต้อง ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.


วันภาษาไทยแห่งชาติ” ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจึงไม่ควรปล่อยให้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ผ่านพ้นไปเฉกเช่นวันธรรมดาๆ วันหนึ่ง เพราะภาษาไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บรรพชนได้รังสรรค์ไว้มาเป็นเวลากว่า 700 ปี

ภาษาไทย” มีความวิจิตรงดงามและไพเราะยากที่จะมีภาษาของชนชาติอื่นเสมอเหมือน อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษาดนตรี เนื่องจากคำในภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ำแตกต่างกันไป แม้แต่พยัญชนะก็ยังจำแนกเสียงออกเป็น 3 หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ อีกทั้งยังมีเครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับเสียงสูงต่ำเช่นกันคนไทยจึงควรมีความภาคภูมิใจที่มี “ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างไปจากภาษาของชนชาติอื่นโดยสิ้นเชิง จึงต้องร่วมกันหวงแหน รักษาและอนุรักษ์ภาษาไทยให้ดำรงคงอยู่เป็นมรดกตกทอดแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ถึงแม้ว่าเรามี “ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง แต่คนในสังคมส่วนใหญ่มักละเลยการใช้ “ภาษาไทย” อย่างถูกต้อง การพูดและการอ่านก็ไม่ได้คำนึงถึงการออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของหลัก “ภาษาไทย”

คำที่มีตัว ร เป็นพยัญชนะต้น ก็ไม่สามารถออกเสียงตัว ร ได้ แต่ออกเสียงเช่นเดียวกับตัว ล คำที่มีอักษรควบก็ไม่สามารถออกเสียงควบกล้ำตัว ร ล ว ได้ และมักสะกดคำเขียนอย่างผิดๆภาษาไทย” มีความสำคัญอย่างเอนกอนันต์ต่อการพัฒนาคนในชาติให้เป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้มีการศึกษา “ภาษาไทย” นั้นเปรียบเสมือนกุญแจสำหรับไขวิชาความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีอุปนิสัยรักการอ่านย่อมเป็นผู้ที่มีทักษะใน “การอ่านภาษาไทย” เป็นอย่างดี ผู้ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) ก็เป็นผู้ที่มีทักษะในการอ่านเป็นอย่างดีเช่นกัน และยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในความหมายของคำศัพท์เป็นอย่างดีอีกด้วย สามารถจับใจความในวลีและประโยคต่างๆ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า between the line” แปลว่า “ระหว่างบรรทัด” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการจับใจความสำคัญจากข้อเขียนหรือหนังสือได้อย่างถ่องแท้ ฉะนั้นทักษะในการอ่าน การประมวลเนื้อหา การจับใจความจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้อ่านทุกคนการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติในอีก 20 ปี ข้างหน้าซึ่งกำลังเดินหน้าปฏิรูปในระดับโครงสร้างอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากจะให้ความสำคัญกับแนวทางสเตมศึกษา ( STEM Education ) ได้แก่ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineer (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics (คณิตศาสตร์) หรือแนวทาง อื่นๆ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ

ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ ประกอบด้วยด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ยังจะต้องให้ความสำคัญกับ “การสอนภาษาไทย” ให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของหลัก “ภาษาไทย” โดยวิธีการแจกลูกและสะกดคำตามแม่บทในมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด พร้อมกับการผันวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งการพูด อ่านและเขียนเพื่อให้ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง

คุณูปการอันใหญ่หลวงของ “การเรียนวิชาภาษาไทย” นั้นมีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาทางจิตใจคนได้เป็นอย่างดี การเรียนฉันทลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จะมีส่วนสำคัญในการขัดเกลาจิตใจคนให้มีความละเมียดละไมและอ่อนโยน ลดความหยาบกระด้างและความก้าวร้าวลงได้ อีกทั้งยังได้รับความสุนทรีย์จากวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังเกิดหลักคิดจากภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย สามารถนำไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน อาจใช้วิธี “ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม” หรือ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” ถ้าไม่อยากให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเองก็ควรคำนึงถึง “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” หรือ “อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” หรือ “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง” ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องคำนึงถึง “หนักเอาเบาสู้” หรือ “อย่าผัดวันประกันพรุ่ง” การแก้ปัญหาทสำคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมต้องยึดหลัก “ขุดรากถอนโคลน” หรือ “ตีงูให้หลังหัก” ฯลฯ

ขอฝากบทกลอน “กาลเวลากับชีวิต” จากหนังสือ “กาลเวลา” ซึ่งเป็นหนังสือแบบสหวิชา (inter-diciplinary) เล่มแรกของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดโดยคิดเป็นระบบ คิดแบบบูรณาการและคิดอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

กาลเวลาพาคนพ้นผ่านวัย จงอย่าได้ใช้ชีวิตผิดวิถี
มุ่งหมั่นเพียรเรียนร่ำตำราดี ทุกนาทีมีค่ารักษาไว้
เมื่อยังเล็กเด็กอยู่รู้ขวนขวาย สู่จุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่
วิชาการสารพันนั้นมากมาย อย่าดูดายใฝ่อนาคตที่งดงาม
ในยามเรียนต้องเพียรเขียนอ่านคิด เพ่งพินิจพิจารณาหาคำถาม
ตั้งกายใจไม่ละพยายาม ใฝ่คุณธรรมความดีเป็นศรีตน
ให้เชื่อฟังคำครูผู้สอนสั่ง บนเส้นทางบัณฑิตสัมฤทธิ์ผล
อย่าประมาทพลาดพลั้งทุรชน ขอพุทธองค์จงดลบันดาลชัย

….......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

ขอบคุณภาพจาก : https://th.knowledgefromtextbooks.wikia.com, https://www.bloggang.com,
https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000093534

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 44