อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ตื่นเถิดชาวขจี...ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิรูป ส.มก.

หัวใจของการปฏิรูปในครั้งนี้อยู่ที่การฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและกลไกการทำงานของ ส.มก. โดยให้นิสิตเก่าในแต่ละรุ่น และในแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับ ส.มก. ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.


สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (.มก.) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของนิสิตเก่ารุ่น 1-6 เมื่อปี 2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตเก่าให้มีความรักและความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่หมู่คณะและส่วนรวม

โดยมี ...ชวนิศนดากร วรวรรณ นิสิตเก่ารุ่น 1 เป็นนายก ส.มก.คนแรก ในปี 2506 นายธวัชชัย ไชยชนะ นายก ส.มก. ในขณะนั้นได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอให้ ส.มก. อยู่ภายใต้พระบรมราชูปภัมภ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ส.มก. อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่มวลนิสิตเก่า

ในปี 2517 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้ ส.มก. เช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2517 ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ส.มก. บนพื้นที่ 4 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน ซึ่งอยู่ติดกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2526 ..ประพาส ลิมปะพันธุ์ นายก ส.มก.ในขณะนั้นได้ระดมทุนทรัพย์จากนิสิตเก่าเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ส.มก. จนสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2530 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2531 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำการถาวร ส.มก.

จวบจนปัจจุบันกาลเวลาได้ล่วงผ่าน ส.มก. เข้าสู่ปีที่ 65 แล้ว พัฒนาการของ ส.มก. มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ความเจริญที่เกิดขึ้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละยุคสมัยนั้นขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ที่มีความเข้มข้นมากน้อยเพียงไร มีปณิธานอันแรงกล้าหรือไม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพียงไร และมีศักยภาพมากน้อยเพียงไรที่มีอยู่ในตัวของนายก ส.มก. แต่ละบุคคล

โดยภาพรวมการบริหารงานและผลงานของ ส.มก.ในอดีตจึงเป็นที่ยอมรับของนิสิตเก่าโดยทั่วกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการบริหารงานของ ส.มก.ไม่มีผลงานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม นิสิตเก่าจึงขาดความเชื่อมั่นในบทบาทและการทำหน้าที่ของ ส.มก. จึงไม่ให้ความสนใจกับกิจการของ ส.มก. อย่างที่เคยเป็นมา การเลือกตั้งนายก ส.มก.ในแต่ละครั้งก็ไม่มีนิสิตเก่าอื่นๆ ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงแต่พิธีกรรมเท่านั้น ซึ่งมีการส่งมอบอำนาจและหน้าที่แก่บุคคลในคณะกรรมการบริหารชุดเดิมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาเป็นนายก ส.มก. ในลักษณะ “เหล้าเก่าในขวดใหม่”

การเลือกตั้งนายก ส.มก.ในปี 2560 นี้ มีความแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เนื่องจากมีนิสิตเก่าที่เคยเป็นข้าราชการในระดับปลัดกระทรวงอาสาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก ส.มก.จากการเรียกร้องของนิสิตเก่าหลาย 10 รุ่น และหลายคณะ เพราะต้องการอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของ ส.มก.ไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงเพื่อแก้ปัญหาที่สะสมและหมักหมมมายาวนานของ ส.มก. ซึ่งเป็นเหตุให้ ส.มก. ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนบริหารงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างเต็มที่


หัวใจของการปฏิรูปในครั้งนี้อยู่ที่การฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและกลไกการทำงานของ ส.มก. โดยให้นิสิตเก่าในแต่ละรุ่นและในแต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับ ส.มก. เป็นคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการต่างๆ มีการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานที่มาจากการระดมสมองของนิสิตเก่าทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่

ตื่นเถิดชาวขจี ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิรูป ส.มก. ด้วยการยอมสละเวลาแล้วก้าวเท้าออกจากบ้านหรือที่ทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนำ ส.มก.ไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายก ส.มก. พลังเสียงอันบริสุทธิ์ย่อมสามารถที่จะเอาชนะพลังเสียงที่มาจากการจัดตั้งได้

ฉะนั้นชาวขจีที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายก ส.มก. ซึ่งจะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญในภารกิจอันใหญ่หลวงในครั้งนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ ส.มก. ให้จงได้
…................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 237