อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พลังรวมตัว'ผู้สูงวัย' สร้าง"ส.มก.โมเดล"

ส.มก. โมเดล เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการตื่นตัวและตื่นรู้ของนิสิตเก่ารุ่นอาวุโสที่มีวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจนถึงวัย 90 ปี ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่กันอย่างหนาตา พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (.มก.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนนายกสมาคมคนเดิมที่ครบวาระการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ส.มก. ในหมวด 8 การเลือกตั้งนายกสมาคม ข้อ 33 ให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ 2 ปี

โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก 4 คน ได้แก่ คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน นายไพชยนต์ อุจะรัตน์ และนายอำนวย เนตยสุภา

ในห้วงเวลาเกือบทศวรรษที่ผ่านมา ส.มก.ว่างเว้นจากการเลือกตั้งนายกสมาคมมาหลายสมัย เนื่องจากไม่มีนิสิตเก่าอื่นๆ ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีเพียงแต่กรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจึงได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีอยู่เพียงรายเดียวเป็นนายกสมาคมโดยปริยาย เพราะไม่มีคู่แข่งขันลงสมัครร่วมด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 คน คนแรกเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมให้ลงสมัคร ส่วนอีก 2 คนเป็นผู้สมัครอิสระ การเลือกตั้งในครั้งนี้มีการรณรงค์หาเสียงกันอย่างคึกคักและกว้างขวาง มีการคาดหมายกันโดยทั่วไปว่าผู้ที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิม แต่การณ์กลับกลายเป็นว่าผู้สมัครอิสระได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมคนใหม่อย่างพลิกความคาดหมาย

..ประพาส ลิมปะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ อย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส.มก. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นิสิตเก่ารุ่น 33 อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีประวัติเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพของทุกส่วนงาน ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Wind Symphony) เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมคนใหม่ปัจจัยที่ส่งผลให้ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนใหม่มีหลายประการ อาทิ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการระดับปลัดกระทรวง ไม่มีประวัติด่างพร้อยในการทำงาน แสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจในการอาสาเข้ามาทำงานเพื่อหมู่คณะและส่วนรวม การแสดงวิสัยทัศน์และการรณรงค์หาเสียงมุ่งเน้นไปที่ การปฏิรูป ส.มก. ทั้งในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและกลไกการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายในการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

นับจากนี้ไป ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก ส.มก. สมัยที่ 29 และเป็นคนที่ 16 จะต้องทำงานหนักให้สมกับการที่ประชาคมนิสิตเก่าได้มอบความไว้วางใจให้ เพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วาระการทำงาน 2 ปีนั้นสั้นยิ่งนัก ไม่มีเวลาสำหรับการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ จะต้องเร่งขับเคลื่อนการทำงานไปสู่ผลในเชิงปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มีอยู่แล้วโดยไม่รอช้า นิสิตเก่าในปัจจุบันซึ่งมีกว่า 280,000 คน กำลังรอคอยผลงานจาก คณะกรรมการบริหารชุดใหม่


.มก. โมเดล จึงเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการตื่นตัวและตื่นรู้ของนิสิตเก่ารุ่นอาวุโสที่มีวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจนถึงวัย 90 ปี ได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ กันอย่างหนาตา สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่มีต่อองค์กรด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มข้นและมีปณิธานอันแรงกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำ ส.มก. ไปสู่ “การปฏิรูป” ให้สำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในสังคมไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก “พลังการรวมตัวของผู้สูงวัย”
….......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8