อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แจกหลักคิดปฏิรูปประเทศไทย รอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย

นายกฯ แจกเอกสารหัวข้อ “หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” รวบรวมจากหนังสือหลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เพื่อให้คณะ รมต.อ่านในที่ประชุม พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้นำเอกสารที่จัดทำขึ้นในหัวข้อ “หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งเป็นกระดาษเอ 4 จำนวน 9 แผ่น รวม 32 ข้อ ระบุถึงปัญหาระหว่างปี 2553-2557 ที่เกิดจากปัญหาที่สั่งสมมานานไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อแจกให้คณะรัฐมนตรีอ่านในที่ประชุม

โดยได้ประมวลมาจาก “หนังสือหลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย” เขียนโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต และได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ น.พ.ประเวศ วะสี, นายคณิต ณ นคร, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ฯลฯ สำหรับหนังสือเล่มนี้ ด้วยความเป็นนักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยา ซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวกันของ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร จึงมีการเสนอแนวความคิดได้อย่างแจ่มชัดในเชิงบูรณาการที่มีความเข้มข้นถึงแก่นอย่างรอบด้านในทุกมิติ

ทาง ด้านการเมือง มีข้อคิดพิจารณา อาทิ ประชาธิปไตยเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นวิถีทางกันแน่ หากเป็นวัตถุประสงค์ (end) ของการเมืองไทยแต่ไม่เป็นวิถีทาง (means) ของการเมืองไทย เมื่อบ้านเมืองไม่มีสันติสุขประชาธิปไตยจะมีประโยขน์อันใดกัน

ที่ผ่านมา “ประชาธิปไตยไทย” เป็นเพียงแต่รูปแบบ (form) เท่านั้น ไม่ได้ไห้ความสำคัญกับสาระ (substance) แต่อย่างได ผู้คนในสังคมมีความสับสนทางการเมืองในหลายประการ เช่น ไม่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองอย่างถูกต้อง เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่รู้จักและเข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพของตนอันพึงมีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ฯลฯ

ทาง ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยยังไม่มีความเป็นธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดำเนินไปในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา ปลาใหญ่กินปลาเล็ก และประการสำคัญมูลค่าเพิ่ม (value added) จากการผลิตสินค้าและบริการของคนทั่วไปไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพการณ์ “รวยกระจุกจนกระจาย” การนำสหกรณ์แบบอเนกประสงค์ (multi-purpose co - operatives) มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากจะมีส่วนสำคัญต่อการยกระดับเศรษฐกิจไทยและสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน

ทาง ด้านสังคม ความไม่เป็นธรรมทางสังคมยังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขอีกมาก อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฎิบัติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและคนในชนบทจะต้องมีความเท่าเทียมกัน การช่วยเหลีอและเยียวยาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยต้องได้รับการเหลียวแลจากรัฐอย่างเหมาะสม ฯลฯ

สิ่งดังกล่าวทั้งหลายข้างต้นนี้สามารถขจัดและแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยอาศัยการศึกษาของชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความคิดแก่คนในชาติตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้องและไม่บกพร่องในจิตสำนึกตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” ที่สมบูรณ์ ทุกภาคส่วนของสังคมจีงต้องร่วมกันประคับประคองประเทศให้เดินหน้าปฎิรูปประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้สำเร็จ ประเทศชาติจะได้รอดพ้นจากการเป็น “คนป่วยของเอเชีย” ที่มีอาการร่อแร่มานานกว่าทศวรรษ จะได้เดินเหินเป็นปกติเช่นเคยอีกครั้ง.
…......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24