อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สวนนโยบายรัฐ

หลังจากก่อนหน้านี้ “กระทรวงพลังงาน” กำหนดมาตรการส่งเสริม การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้รูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟ (Adder) มาเป็นรูปแบบค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุน “FiT” (Feed in Tariff) เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 01.45 น.


มีข้อร้องเรียนจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือเรียกกันในชื่อ SPP ชีวมวล” ที่ส่งสารไปถึงผู้มีอำนาจทุกระดับ ซึ่งดูแลด้านพลังงาน ไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) รมว.พลังงาน ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และประธานสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ต้องการสื่อสารให้รับรู้ว่า การแบกรับต้นทุน และกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าต่ำกว่าความเป็นจริง จะส่งผลกระทบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

หลังจากก่อนหน้านี้ “กระทรวงพลังงาน” กำหนดมาตรการส่งเสริม การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปรับเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้รูปแบบส่วนเพิ่มค่าไฟ (Adder) มาเป็นรูปแบบค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุน “FiT” (Feed in Tariff) เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชน เข้ามาลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยี กลุ่มพลังงานชีวภาพ อันได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิง ดังนั้นการกำหนด อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ “FiT” ที่เหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FiT fixed : FiTF) คิดจากต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า และค่าดำเนินการบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน ใช้สำหรับพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท

2) อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FiT variable : FiTV) คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา ใช้สำหรับพลังงานหมุนเวียนกลุ่มพลังงานชีวภาพ

แต่การประชุม กพช. เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ VSPP ชีวมวล รายที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ผูกพันกับภาครัฐไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) สามารถเลือกปรับรูปแบบค่าไฟฟ้า Adder เป็น Feed-in-Tariff (FIT) และแก้ไข PPA ได้ แต่ไม่ให้สิทธิกับรายที่ COD แล้ว

ต่อเนื่องมายังถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 กพช.มีมติอนุมัติให้ VSPP ชีวมวลที่ COD แล้ว สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น FiT และแก้ไข PPA เช่นเดียวกับรายที่ยังไม่ COD ในอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกัน แต่มีการหักอายุสัญญาลง ตามระยะเวลาที่ COD ไปแล้ว และหักระยะเวลาเพิ่มเติมตามสูตรคำนวณ โดยใช้หลักการปริมาณเงิน (NPV) เพื่อให้รัฐพึงรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณเงินเท่ากับสัญญาเดิม

แนวทางดังกล่าว กระทบกับ SPP ชีวมวลทันที โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP ชีวมวล) ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) แต่ได้สิทธิทำ PPA ได้เริ่ม COD ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตรา 4.54 บาทต่อหน่วย เป็นแห่งแรก ในระยะเวลาเพียงสี่เดือนเศษ นับจากมติ กพช.15 ธันวาคม 2557

หลังจากนั้น VSPP FiT ชีวมวล ตามมติ กพช. ก็ทยอย COD เพิ่มขึ้นเรื่อย มาจนถึงปัจจุบันในปริมาณขาย 390 MV และกำลังผลิตติดตั้ง 488 MW ส่งผลกระทบด้านราคาเชื้อเพลิง กาก อ้อย แกลบ ทะลายปาล์มเปล่า ไม้สับ ขยับตัวสูงขึ้นในภาวะที่มีการแข่งขันสูง เพราะมีกำลังซื้อที่สูงกว่า เข้ามาในตลาดชีวมวล ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าของ SPP ชีวมวล อยู่ที่ประมาณ 3.00-3.50 บาทต่อหน่วย จึงไม่สามารถแข่งขันได้

ในช่วงเวลาดังกล่าว VSPP Adder ชีวมวลก็ประสบปัญหาเช่นกัน เพราะได้รับค่าไฟฟ้าในอัตราประมาณ 3.20-3.40 บาทต่อหน่วย อัตราค่าไฟฟ้าระหว่าง SPP ชีวมวล และ VSPP Adder จะมีราคาใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นราคาที่อิงราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นหลัก

ผลกระทบรอบสอง เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 เมื่อ VSPP ชีวมวล ที่ COD แล้ว รวมถึงที่เลื่อนกําหนด วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ( SCOD ) ทั้งหมดได้รับการแก้ไขปัญหาตามมติ กพช. 11 มีนาคม ให้ได้รับสิทธิเลือกและแก้ไข PPA เป็น FiT ได้

และได้รับค่าไฟฟ้าในอัตรา 4.54 บาท หรือ 4.24 บาทต่อหน่วย ในกรณีที่ได้รับและไม่ได้รับ FiT Premium ตามลำดับ โดยได้รับค่าไฟในอัตรานี้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามมติ กพช.ในปริมาณขาย 801 MW และกำลังการผลิตติดตั้ง 1,488 MW ในขณะที่ SPP ชีวมวล ได้รับค่าไฟฟ้าในอัตราประมาณ 2.60-2.70 บาทต่อหน่วย ส่งผลกระทบด้านราคาเชื้อเพลิง และทำให้ SPP ชีวมวล มีปัญหาในการทำธุรกิจผลิตไฟฟ้า

เชื่อเถอะ หากไม่พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ จะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่ง ต้องหยุดดำเนินการ และส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐอีกด้วย.

..................
เขื่อนขันธ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9