อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

บริหารธุรกิจนิด้า พลังขับเคลื่อนนวัตกรรม 4.0

คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ชี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” และการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นลีดในการยกระดับการทำงานด้านวิจัยและการนำไปปฏิบัติเพื่อเสริมศักยภาพนักวิชาการและนักธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในอนาคต จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น.

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ “Innovative Management: Bridging Theory and Practice” เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการชื่อดังในไทยและต่างประเทศ โดยหนึ่งในไฮไลท์คือ Dean’s Forum ที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้มาร่วมกันถ่ายทอดมุมมองในหัวข้อ “อนาคตของการจัดการการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาบุคคลากรด้านธุรกิจของประเทศ” ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา และคนทั่วไปเข้ารับฟังมากถึง 600คน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อ เสริมศักยภาพนักวิชาการและนักธุรกิจไทยถึงแนวคิดและการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

โดยปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นั้นอยู่ที่ 2 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคนให้เข้าใจและปรับตัวสู่แนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจ ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นหัวหอกของการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ผศ.ดร.วิพุธ กล่าวว่า ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ได้วางบทบาทตัวเองไว้อย่างชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้อยู่ในระดับสากล การมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสร้างผู้นำธุรกิจและนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสากล รวมทั้งจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนองความต้องการของประเทศ  หนึ่งในภารกิจที่ต้องทำอย่างเข้มข้นนับจากนี้คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งการเพิ่มจำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการนำงานวิจัยนั้นแปรสู่การปฏิบัติได้จริงทางธุรกิจการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจจะต้องเปลี่ยนไป เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วนำงานวิจัยไปต่อยอดองค์ความรู้ที่มีสู่แนวคิดใหม่เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม”

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติถือเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 นี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Innovative Management: Bridging Theory and Practice” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตาจารย์ เจฟฟรีย์ เบียล จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด

อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญได้แก่ Dean’s Forum ที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้มาร่วมกันถ่ายทอดมุมมอง ในหัวข้อ “อนาคตของการจัดการการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาบุคคลากรด้านธุรกิจของประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ลอว์เรน อเบลน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.พิภพ อุดร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น, กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์, Grab, socialgiver, SAS, OB Club, Asian Leadership Academy เป็นต้น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7