อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"อบจ.สตูล"จัดโครงการ ส่งเสริมเครือข่ายผู้นำสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สตูล จัดทำ "โครงการพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 20 -31 มี.ค. 2560 โดยมีการใช้สถานที่จัดงาน แตกต่างไปแต่ละวัน เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในชุมชนมากยิ่งขึ้น จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 06.07 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)สตูล เปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สตูล ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ” ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 20 -31 มี.ค.2560นี้ โดยในวันที่ 20 มี.ค.2560 จัดที่ว่าการอำเภอควนกาหลง ต. ควนกาหลง อ.ควนกาหลง และที่โรงเรียนสาครพิทยาคาร ต.สาคร อ.ท่าแพ, วันที่ 22 มี.ค. ที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง, วันที่ 23 มี.ค. ที่โรงเรียนควนโดนวิทยา ต.ควนโดน อ.ควนโดน, วันที่ 24 มี.ค. ที่หอประชุมใหญ่อำเภอเมืองสตูล, วันที่ 26 มี.ค. ที่สวนสาธารณเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู  และในวันที่ 31 มี.ค.2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยทั้ง 7 สถานที่นั้น มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วม จำนวน 1,333 คน

ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขที่นำไปสู่ให้การดำเนินงานเรื่องสุขภาพเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมงานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนระหว่างภาคีทุกภาคส่วน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สตูล อย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดไป เป็นการจัดการสุขภาพด้วยตนเองทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อให้ประชาชนรู้จักพึ่งตนเอง ตลอดจนเพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนมีการให้ความร่วมมือ และเพิ่มมีบทบาทด้านการสร้างสุขภาพการป้องกันโรค เป็นแบบอย่างที่ดีงานด้านสุขภาพที่ควรจะได้รับการยกย่องพัฒนาองค์ความรู้ แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนด้วย และประการสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งให้ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหางานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นทีช่วยกันส่งเสริม และป้องกันโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15