อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชาวสุราษฎร์ 5,946คน สุดปลื้ม 'หน่วยแพทย์' PEA/มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ

“การจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ที่พวกเราจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์” อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น.


ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง” ...พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตา ความห่วงใยต่อทุกข์สุขของพสกนิกรทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน สุขภาพอนามัย ที่พระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นว่า โครงการที่ได้พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรก ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะนำสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย...

พระเมตตาแห่งพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทางด้านสุขภาพนั้น ทาง มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 27, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA และพันธมิตร อาทิ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฯลฯ ได้น้อมนำมายึดถือปฏิบัติ เดินตามรอยเท้าพ่อ รัชกาลที่ 9 ดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึง 30 ปีแล้วสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา การออกดำเนินการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” นั้น มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27, กฟผ. (เขื่อนรัชชประภา) สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการการแพทย์ใน พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 จุด

จุดแรกที่ โรงเรียนพนมศึกษา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจรักษาโดยคณะแพทย์จากนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ทำการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสายตา-แจกแว่นสายตา และยังมีทันตแพทย์จาก โรงพยาบาลพนม มาร่วมตรวจรักษาฟันด้วย โดยมีประชาชนในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการถึง 916 คน แยกเป็นโรคทั่วไป 559 คน ทันตกรรม 60 คน แจกแว่นสายตา 207 คน ตรวจวัดสายตา 40 คน และบริการแพทย์แผนไทย 50 คนส่วนจุดที่สอง วันที่สองของการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้มีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลหลายแห่งในสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากกรุงเทพฯ ร่วมกับทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ วิทยาคม อ.กาญจนดิษฐ์ โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมทำกิจกรรมประมาณ 500 คน ร่วมกันตรวจให้บริการโรคเฉพาะทาง นอกจากตรวจโรคทั่วไป

มีคลินิกส่องกล้องศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกนิ้วล็อก คลินิกนรีเวช คลินิกโรคมะเร็งเต้านม คลินิกผิวหนัง คลินิกหู คอ จมูก ตรวจหามะเร็งในช่องปาก คลินิกโรคข้อ กระดูก จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลินิกเด็ก จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลินิกจักษุ จาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ คลินิกโรคข้อกระดูก โรงพยาบาลเลิดสิน คลินิกหู คอ จมูก จาก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตรวจสุขภาพช่องหู โดย พญ.ชนิดา กาญจนลาภ คลินิกแพทย์แผนไทย จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลินิกฝังเข็ม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกลดปวด โดย นพ.ปัญญวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก โรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกทันตกรรม จาก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และ โรงพยาบาลพระแสง ส่วนมูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ตรวจวัดสายตา-แจกแว่นตาฟรี

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอกจากจะมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้ดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นภารกิจบริการสังคมที่ได้ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนคนไทย โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ที่พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข

การจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ที่พวกเราจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์”

ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล กล่าวว่า การให้บริการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” นับเป็นภารกิจบริการสังคม ซึ่งมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 ดำเนินการมาอย่างยาวนาน เป็นการ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาล้นพ้นต่อประชาชนคนไทย

เราทั้งหลายล้วนประจักษ์แก่ตา และตระหนักในใจ ว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมหาศาล เป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประชาชนคนไทย มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ทรงครองราชย์ เราทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้”ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่เข้ารับบริการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ครั้งนี้นั้น นางจิตนภา ชูชนะกิจ อายุ 52 ปี ชาว อ.กาญจนดิษฐ์ ซึ่งป่วยเป็นนิ้วล็อกที่นิ้วโป้งด้านขวา บอกว่า เป็นมาปีกว่าแล้ว ทนทุกข์ทรมานมาก มือขวาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไปหาหมอ หมอก็ฉีดยาให้ ก็หายไปเดือนเดียว แล้วก็กลับมาเป็นอีก “ดีใจมากที่มีหมอเก่งจากกรุงเทพฯมา เลยตั้งใจมารักษา เห็นคนมาก แต่ก็ไม่ท้อเพราะอย่างไรก็ต้องหาหมอให้ได้ ซึ่งหลังผ่าตัด ใช้เวลาเพียง 10 นาที ไม่น่าเชื่อว่านิ้วกลับมางอได้อีกครั้ง ดีใจมากจริง ๆ ค่ะ”

ด้าน นางประโลม ดำสอน อายุ 47 ปี ชาว อ.กาญจนดิษฐ์ ที่มาตรวจหลอดเลือดหัวใจ บอกว่า ดีใจมากที่มีหมอ มีเครื่องมือที่ทันสมัย มาช่วย การรับบริการมีคนมากจริง ๆ แต่ก็รอได้ เพราะถ้าเข้ากรุงเทพฯ ต้องเสียเวลามากกว่านี้มาก และยังต้องเสียเงินมากอีกด้วย “อยากให้หน่วยแพทย์นี้ออกมาบ่อย ๆ ขอให้คุณหมอเจริญ ๆ เถอะ”

สำหรับ นางรัชนี ทองพิทักษ์ อายุ 45 ปี ชาว อ.ดอนสัก ที่มารับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม รายนี้บอกว่า ดีใจมากที่ได้มารับการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ เนื่องจากเคยตรวจโดยทั่วไปที่โรงพยาบาลในจังหวัด ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรหรือไม่ พอได้มาตรวจที่หน่วยแพทย์นี้ ทำให้ทราบผลที่ชัดเจน ก็รู้สึกเบาใจ “ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้นำแพทย์ที่มีความชำนาญและเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการถึงบ้าน”

ขณะที่ นางบัญชา ลีลาเมือง อายุ 37 ปี ชาว ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ที่มาตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร บอกว่า ปวดท้องบ่อย ถ่ายดำ กินนอนไม่มีความสุข ปวดท้องประจำ พอมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปบอกว่าจะมีหมอเก่ง มีเครื่องมือ มีกล้องตรวจภายในมา ก็เลยมาตรวจ โดยอดอาหารมาตั้งแต่กลางคืน “หมอมองในจอ พบมีก้อนเนื้อ และเก็บตัวอย่างไปตรวจ แต่ก็ให้กำลังใจว่าคงไม่เป็นอะไรมาก”

ส่วน นางบุญชู เจริญสุข อายุ 47 ปี ชาว อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ที่มาตรวจภายในสตรี บอกว่า พวกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปบอกว่าจะมีหมอมาจากกรุงเทพฯ มากันเยอะมาก มีเครื่องมือทันสมัยมาด้วย “ฉันก็ปวดท้องบ่อย ๆ มีตกขาวด้วย ก็เลยมาตรวจ หมอตรวจด้วยกล้องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยตรวจมาก่อน รู้สึกดีใจที่มีหน่วยแพทย์ที่มีหมอและเครื่องมือมามากมายขนาดนี้ อยากให้มากันบ่อย ๆ...”

...เหล่านี้เป็นเสียงคนสุราษฎร์ฯจากจำนวนหลายพันคนที่มาพบ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ที่ผู้เกี่ยวข้องต่างตั้งใจช่วยกันดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ร่วมกัน “น้อมนำตามรอย สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9”.

............................
อรุณี วิทิพย์รอด


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7