อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ปชส.สุราษฎร์ฯเสริมสร้างความรู้ ป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต

ปชส.สุราษฎร์ฯ เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้ อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 07.37 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอวยชัย อินทร์นาค ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและประพฤติมิชอบ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค.ที่โรงแรมวังใต้  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และเพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน 14 จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คนเข้าร่วมสัมมนา นายอวยชัย กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง  ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจเกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9