อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เมืองนครปฐมประกาศใช้ ธรรมนูญตำบลตลาดจินดาฯ

ผู้ว่าฯ นครปฐม ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560  ฉบับแรกของคนนครปฐม  ศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น.

เมื่อวันก่อน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครปฐม พระครูจินดากิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจินดาราม, นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  นายกิติ วัตรเอก ประธานคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญตำบลตลาดจินดา นายศักดิ์ชาย วราเอกศิริ ประธานคณะทำงานวิชาการยกร่างธรรมนูญตำบลตลาดจินดา นางสาวกานต์ธีรา แก้วเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา พร้อมผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลตลาดจินดา ได้ร่วมกันเปิดธรรมนูญตำบลตลาดจินดาขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อปี 2557 ได้เกิดภาวะน้ำเสียในลำคลองสาธารณะอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรได้ความเดือดร้อนอย่างหนักทางหน่วยงานราชการได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถยุติปัญหาดังกล่าวได้ จากการประชุมและการสำรวจพื้นที่ของชาวบ้านและหน่วยงานราชการ พบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการจัดการน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากภาคครัวเรือน การทำประมง ปศุสัตว์และการเกษตรด้วย อีกทั้งลักษณะลำคลองมีขนาดเล็ก แคบ ตื่นเขิน และมีผักตบชวาหนาแน่นจึงส่งผลกระทบตามลำดับ ทางชุมชนจึงต้องพยายามแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ปัจจัยความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม กระบวนการจัดทำจึงเกิด “ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา” ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกครั้งสำคัญของชุมชน โดยอาศัยประสบการณ์จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ช่วยจุดประกายสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อุสาหกรรมและประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมให้ทุกคนเข้าถึงการพูดคุยแบบสาธารณะ ถกแถลงวินิจฉัยสภาพปัญหาอย่างแท้จริง กระบวนการเริ่มขึ้นตั้งแต่  วันที่ 25  ส.ค. 59 เป็นต้นมา ได้มีการพูดคุยถึงแนวคิดการจัดทำธรรมนูญตำบลตลาดจินดาในที่ประชุมคณะกรรมการน้ำเสียตำบลตลาดจินดา ซึ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ต่อมาวันที่ 5 ก.ย.59  ที่ประชุมประชาคมตำบล ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการจัดทำธรรมนูญตำบลตลาดจินดา และพิจารณาบุคคลในชุมชนเพื่อเสนอรายชื่ออาสาสมัครเป็น คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญตำบล เพื่อพิจารณาและประมวลความเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญตำบลตลาดจินดา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์จึงมีการประชุมกันมาหลายตรั้งจนได้ผลสรุปจากมติจากคณะกรรมการฯ ให้ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 ในวันที่ 12 เม.ย.2560 พร้อมกับกิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุชุมชน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2560 ในคราวเดียวกัน  การเปิด“ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560” ซึ่งถือว่าเป็นฉบับแรกของจังหวัดนครปฐม ให้เป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบของการเรียนรู้กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งสืบต่อไป โดยนายอดิศักดิ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยน ให้กำลังใจต่อกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลตลาดจินดาครั้งนี้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9