อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ มุ่งพัฒนาคนพัฒนาวงการ

งานวิจัยจำนวนมากได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาวงการแพทย์ และการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานไปเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยอาศัยกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 02.30 น.

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้ากลไกใหม่ ๆ ที่สัมพันธ์กับการก่อโรคซึ่งจะนำไปสู่วิธีการวินิจฉัยใหม่ ๆ ที่ง่ายขึ้นหรือตรวจพบได้เร็วขึ้น ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งหรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เป็นต้น

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ได้แก่ การค้นพบกลไกใหม่ ที่ผลึกแคลเซียมออกซาเลตในนิ่วทำให้เกิดพยาธิสภาพต่อท่อไต ผ่านทาง p38 MAPK Pathway อันจะมีผลต่อการพัฒนาวิธีการรักษานิ่วในท่อไตในอนาคตการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างมะเร็งผิวหนังกับการทำลาย DNA จากภาวะ oxidative stress และการเปลี่ยนแปลงระบบปกป้อง antioxidation ในร่างกายซึ่งมีผลให้เกิดสาร 8-OHdG ในปัสสาวะผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การตรวจหามะเร็งโรคผิวหนังแต่เนิ่น ๆ โดยการตรวจปัสสาวะหาสาร 8-OHdG ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโรคผิวหนัง

การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่เรียกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (cellular immunotherapy) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการนำเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (immune cell) ของผู้ป่วยมากระตุ้นภายนอกร่างกาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำลายมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นและใส่กลับเข้าร่างกายผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรง และจำเพาะในการกำจัดเซลล์มะเร็ง เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน หลายเรื่องก็สามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางเวชปฏิบัติดั้งเดิมได้ เช่น ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการให้ออกซิเจนระหว่างและหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการให้ออกซิเจนในห้องผ่าตัดสูติกรรม โรงพยาบาลศิริราช

การให้ออกซิเจนถือปฏิบัติมาช้านานต่อมามีการค้นพบว่าออกซิเจนมีทั้งคุณและโทษ ควรใช้เท่าที่จำเป็น งานวิจัยดังกล่าวได้พิสูจน์ว่า ผู้ป่วยตั้งครรภ์ปกติและแข็งแรงที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและได้รับการเฝ้าระวังด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องสูดดมออกซิเจนตลอดเวลาระหว่างและหลังผ่าตัด สามารถให้ออกซิเจนทดแทนเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ และพบว่าผู้ป่วยปลอดภัยทั้งมารดาและทารกการศึกษาวิจัยชุมชนและการศึกษาวิจัยทางแพทย ศาสตร์ ก็มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไม่แพ้สาขาอื่น ๆ อาทิ การศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 2 แห่งภาคกลาง และการศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ขณะเรียนอยู่ในชั้นปี 2 และปี 3 พบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66) ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง งานวิจัยนี้อาจทำให้มีการปรับวิธีการสอนให้เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ในบริบทของไทย

ไม่เพียงงานวิจัยเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่และเกิดการพัฒนาวงการแพทย์การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่นการคิดค้นนวัตกรรมทางคลินิก การพัฒนาหลอดดูดต่อกับลูกโป่งให้ผู้ป่วยเป่าเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดดำโป่งพองที่ขา เปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่ให้ผู้ป่วยปิดปากและจมูกพร้อมกับเป่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งอายุมาก จะเข้าใจได้ยาก ต้องใช้เวลาในการตรวจนาน

ผลการทดลองพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยโรคจากเครื่อง duplex scan จากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน แต่วิธีเป่าลูกโป่ง ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาในการตรวจสั้นกว่าอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมนี้เป็นงานประดิษฐ์ง่าย ๆ แต่ให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา ผลงานนี้เคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างคนและพัฒนาวงการแพทย์ โดยมุ่งหวังสร้างแพทย์ที่เป็นมากกว่าผู้ให้การรักษา คำว่า “สร้างคน” ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม อีกทั้งกองทุนนี้ยังให้การสนับสนุนสร้างเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ทางการแพทย์ และทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอันจะเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทยในอนาคตผู้สนใจสามารถบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-7646-8”

การสร้างคนก็เหมือนกับการสร้างชาติ ...ในชีวิตแพทย์ 1 คน สามารถช่วยคนได้นับหมื่นคน งานวิจัย 1 งาน สามารถช่วยเหลือคนได้นับล้าน ๆ ชีวิต และนวัตกรรมทางการแพทย์ 1 ชิ้น สามารถช่วยเหลือคนได้นับไม่ถ้วน.

......................................................
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7