อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ท้าทาย

หากเอ่ยคำว่า ท้า หรือ ท้าทาย แล้ว  คนส่วนใหญ่มักคิดถึง ท้ารบ, ท้าตีท้าต่อย  โดยหลงลืมความหมายด้านบวก ในแง่ของการชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ ซึ่งเป็นที่มาของคำที่นำมาเสนอ พุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 01.21 น.


     หากเอ่ยคำว่า ท้า หรือ ท้าทาย แล้ว  คนส่วนใหญ่มักคิดถึง ท้ารบ, ท้าตีท้าต่อย  โดยหลงลืมความหมายด้านบวก ในแง่ของการชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ ซึ่งเป็นที่มาของคำที่นำมาเสนอในวันนี้

      คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อธิบายถึง การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน (Challenge-Based Learning) หรือ ซีบีแอล (CBL) ว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ที่นำปัญหาโลกที่เกิดขึ้นจริง (real world problem) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน มาเป็นประเด็นท้าทายให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ และหาคำตอบ เป็นกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้แบบรวมพลัง (collaborative learning) โดยมีจุดเน้นที่ประเด็นปัญหาซึ่งเป็นความท้าทายระดับสากล (global challenge) แต่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะที่ในบริบทที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ (local solution) ทำให้ชุมชนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน การนำเสนอ การเผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินงานสู่สังคมออนไลน์ระดับโลก

     การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในโครงการ Apple Classroom of Tomorrow-Today (ACOT 2) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยของบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งไม่ตอบสนองต่อบริบทที่เป็นจริง ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจ ความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการเรียนรู้  และ (๒) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรู้

      การเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน และลงมือทำตามความคิดและแผนงานทันที ด้วยการเชื่อมโยงสาระทางวิชาการมาสู่การปฏิบัติจริง และฝึกใช้ทักษะหลากหลายในการปฏิบัติ รวมทั้งมีการบันทึกและสะท้อนคิดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและมีความคงทน.

                     จินดารัตน์ โพธิ์นอก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7