อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

รองพ่อเมืองเลยเปิดกิจกรรม พัฒนาผู้สูงวัยสู่ประชารัฐ

"พรชัย ถมกระจ่าง" รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ไทเลย สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาเครือข่ายครอบครัวสู่ประชารัฐ" ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 15.56 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ไทเลย สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาเครือข่ายครอบครัวสู่ประชารัฐ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หรือ อพม. , ผู้แทนผู้สูงอายุจากชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประมาณ 350 คน พร้อมกันนี้ รอง ผวจ.เลย ได้มอบโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2560 จำนวน 3 รางวัล, มอบป้ายโรงเรียนครอบครัวจำนวน 3 รางวัล , มอบเกียรติบัตรตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง จำนวน 32 รางวัล , มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย(ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน 14 ราย ,มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จำนวน 24 ราย พร้อมชมบูธการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน , บูธนิทรรศการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. และบูธนิทรรศการต่างๆภายในงาน ตามลำดับ

ด้าน นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกัน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสมัชชาครอบครัว , งานวันแห่งครอบครัว , งานวันผู้สูงอายุ และการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและคุณค่าของผู้สูงอายุ , เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว ใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์รู้จักกตัญญูกตเวที จริยธรรม คุณธรรมตามแบบฉบับสังคมไทย, เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่ดีเป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม ในการพัฒนาครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลงานภาคสังคมกับทุกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยโดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ อพม.ต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7