อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ทอ.นำ"ระบบออนไลน์" จัดการบริหารกำลังพล

ถือเป็นหน่วยงานแรกๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นหน่วยงานแรกในกระทรวงกลาโหม ที่ใช้ระบบออนไลน์ประเมินผลกำลังพล ที่เป็นรายบุคคล เป็นรายตำแหน่ง ตามขีดสมรรถนะหน้าที่ ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.


กองทัพอากาศ กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2560-2579 ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถกำลังทางอากาศ ความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ ในการป้องกันภัยคุกคามในอนาคต ภายใต้การพัฒนาทหารฉลาด อาวุธฉลาด และกลยุทธ์ฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่า กองทัพอากาศ พร้อมปฏิบัติภารกิจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถและเป็น กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ

การจะพัฒนากองทัพให้สำเร็จได้ กำลังพลเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กันไป จึงได้กำหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกำลังพล ประจำปี 2560 -2561 ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 3 สิ่ง ที่เรียกว่า AIR ได้แก่ Aimanship ความเป็นทหารอากาศอาชีพ กำลังพลต้องมีระเบียบวินัย มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ Integrity and Allegiance กำลังพลต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Responsibility ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติพล...จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. กล่าวว่า ปัจจัยสำเร็จในการทำให้ค่านิยมหลักกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรจริงๆ ได้แก่ การแสดงบทบาทนำของผู้นำหน่วย หรือผู้บังคับบัญชา ในปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง และปลูกฝังค่านิยมหลักให้เกิดขึ้นในหน่วย รวมถึงการพัฒนากำลังพล ตามยุทธศาสตร์ ทอ. และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2560-2561 เพื่อเตรียมกำลังรองรับ Thailand 4.0 ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้วยจำนวนทรัพยากรคน และของเท่าเดิม

กองทัพอากาศ จึงได้นำการบริหารกำลังด้วยขีดสมรรถนะ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเชื่อว่าการนำขีดสมรรถนะมาใช้ในการบริหารกำลังพล มีความเหมาะสมสอดคล้องอย่างยิ่งในยุค Network Centric และเมื่อนำ Knowledge Management (KM) การจัดการความรู้ รวมทั้งการจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบ Knowledge Map หรือแผนที่ความรู้ ตั้งแต่ระดับแผนกขึ้นไปจนถึงระดับกรม กับการนำ ระบบ High Potential People (Hipp) มาใช้ด้วยแล้ว การแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสายวิทยาการ น่าจะเกิดขึ้นได้

เนื่องจาก ทอ.เชื่อว่าความรู้กำลังจะมีบทบาทนำของการได้มา และรักษาไว้ซึ่งอำนาจ โดยมุ่งหวังผลลัพธ์สุดท้าย คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ในสาย และข้ามสายวิทยาการ ทั่วทั้งองค์กร จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของความรู้ จนถึงระดับนวัตกรรม หรือ Innovation ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในเรื่องการจัดการความรู้ และหวังว่า ทอ.จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุดดังนั้น การบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดยใช้ขีดสมรรถนะที่มีความเป็นสากลตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งได้จัดทำขีดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ทดลองใช้ในทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยผ่านโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะ
“ออนไลน์”

เดิมการประเมินจะมี 3 แบบ ประเมินบุคคลจาก 3 กลุ่มตามชั้นยศ ได้แก่ 1.นายทหารชั้นประทวน 2.ชั้นยศเรืออากาศตรี-นาวาอากาศตรี และ 3.ชั้นยศนาวาอากาศโท-นาวาอากาศเอก แต่แนวทางใหม่ ปัจจุบันจะดำเนินการประเมินกำลังพลแบบแยกย่อย ตามขีดสมรรถนะหน้าที่ ตามตำแหน่ง เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบใหม่ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบแล้วใน ปีงบประมาณ 2559 และจะใช้เต็มรูปแบบในปี 2560 เป็นต้นไป

“ถือเป็นหน่วยงานแรกๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นหน่วยงานแรกใน กระทรวงกลาโหม ที่ใช้ ะบบออนไลน์ประเมินผลกำลังพลที่เป็นรายบุคคล รายตำแหน่ง ตามขีดสมรรถนะหน้าที่” ซึ่งผลการประเมินที่เกิดขึ้นจะนำมาสู่การพัฒนา หรือการเติมความรู้ที่ขาดของบุคลากรนั้น กับการเห็นสมรรถนะที่ใกล้ความจริงมากกว่าระบบเดิมนั้นเอง ทำให้เราสามารถบริหารกำลังพลได้อย่างเที่ยงตรง ไม่ผิดพลาด กับสามารถวางแผนพัฒนากำลังพลได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ” ผบ.ทอ.กล่าว

กำลังพลกองทัพอากาศจะทำงานสู่ความสำเร็จและประเมินสมรรถนะได้ องค์ความรู้ และการใฝ่รู้ของบุคลากร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง กองทัพอากาศ ด้วางแผนแม่บท การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มาตั้งแต่ปี 2556 โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้หลัก และพัฒนาระบบสาระสนเทศ เพื่อส่งเสริมกำลังพล ให้เกิดความใฝ่รู้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งการทำงานแบบบูรณาการความรู้ข้ามสายงาน นับเป็นปัจจัยที่ทำให้ก้าวไปสู่นวัตกรรม เกิดต้นแบบปฏิบัติที่ดีและพร้อมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้พล...จอม กล่าวว่า ถ้าแต่ละหน่วยมีองค์ความรู้หลักเป็นพื้นฐานก่อน น่าจะสามารถมุ่งไปสู่นวัตกรรมในอนาคต ซึ่งเป็นที่คาดหวังของเราได้ ฉะนั้นการประเมินสุดท้ายของเราหวังอย่างยิ่งว่า ในการประเมินของหน่วยของ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ ทอ.(สพร.ทอ.) เราสร้างชุมชนนักปฏิบัติ หวังว่าการแลกเปลี่ยนข่าวสารของชุมชนนักปฏิบัติจะสามารถสร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม และนำไปสู่นวัตกรรมในอนาคตได้ ถ้าไม่มีไอที ไม่มีไอซีที สิ่งที่เราคาดหวังอาจทำไม่ได้ การดำเนินการที่กล่าวมาจำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในการมีจิตสำนึกทางสังคม ในการบริการควบคู่กันไป

ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ที่พูดถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดี รับผิดชอบ จะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะทำแค่งานในหน้าที่เท่านั้นไม่ได้ ไม่ใช่ยอดคน จะเป็นคนดี จะเป็นยอดคนได้ต้องเสียสละ ฉะนั้นจิตอาสาจึงเป็นสิ่งสำคัญ” ผบ.ทอ. กล่าว

อย่างไรก็ตาม กำลังพลกองทัพอากาศที่มีความสำนึก ตระหนักรู้ในค่านิยมหลักกองทัพอากาศ และพร้อมพัฒนาสมรรถนะกำลังพล ภายใต้การมีองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ที่ดี ร่วมกับมีจิตสำนึกทางสังคม ในการให้บริการจนเกิดผลงานคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสะท้อน “ภาพลักษณ์” กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคที่พร้อมปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้เกิดความมั่นคงสืบไป.
…...................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย “อุบล ชาญปรีชาสมุทร”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.19K