อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เร่งสร้าง"ผู้นำใหม่" เรื่องที่กระทรวง ทส.ต้องทำ!!

ถึงเวลาแล้วที่ กระทรวง ทส. ต้องปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างผู้นำใหม่ เพื่อรองรับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเช่นโกดักและโซนี่ พุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.


ในปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย จากที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับต้องมาขาดแคลน นำไปสู่การบุกรุกยึดครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
               
โลกจึงอยู่ในสภาพการณ์ที่ชื่อว่“วูก้า” ( VUCA) หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 4 ลักษณะ คือ
               
V ย่อมาจาก Volatility คือการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาเร็ว กระบวนการคิดใหม่แปรสภาพใหม่ หรือการปรับยุทธวิธีแบบใหม่
               
U ย่อมาจาก Uncertainty คือความเอาแน่เอานอนไม่ได้
               
C ย่อมาจาก Complexity คือความซับซ้อน ความวุ่นวาย หรือการวิเคราะห์ตีความสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหลากหลายมิติ
               
A ย่อมาจาก Ambiguous คือความคลุมเครือ กำกวม ไม่ชัดเจนในยุค VUCA World นี้ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำงานในอดีต หากไม่มีการปรับตัวก็ไม่สามารถไล่ทันปัญหาต่างๆได้ จึงต้องมีความตื่นตัวและพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เหมือนเช่นหลายหน่วยงานที่ดำเนินการไปแล้ว โดยการปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างผู้นำขึ้นมาใหม่ เช่น การเลือก CEO ในภาคเอกชน การเลือกผู้นำหน่วยทหาร หรือส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจบางหน่วย โดยใช้เกณฑ์ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นกว่าเดิม

ในยุค VUCA World ที่มีความท้าท้ายนี้ ต้องได้ผู้นำที่รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กรที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง เช่น กรณีศึกษาของโกดักและโซนี่ ที่มีพฤติกรรมการทำงานแบบเดิม (Behaviors & Orthodoxies) ไม่คำนึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนนำมาสู่ความหายนะต่อบริษัทในเวลาต่อมาใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานรัฐที่ถูกออกแบบมาทำภารกิจใหญ่ คือ แก้ไขและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชน ผู้นำใน กระทรวง ทส. แบบเดิมๆ ที่ไต่เต้าเติบโตมาจากใกล้ชิดติดเจ้านาย หาผลประโยชน์ เก็บส่วยเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ของเจ้านาย และของพวกพ้องเป็นสำคัญ มีพฤติกรรมทำงานแบบเอาดีใส่ตัว ผิดและชั่วให้ลูกน้อง ทำงานด้วยปาก ไร้ฝีมือ ไม่มีผลงาน ปล่อยให้ป่ามีสภาพเป็น “เขาหัวโล้น” ทั่วประเทศ
           
เพื่อความอยู่รอด จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นผู้นำแบบใหม่ทุกระดับ แม้แต่หน่วยงานภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยต้นน้ำ หัวหน้าสวนป่า หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ตลอดจนหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า ต้องมีภาวะผู้นำในทางปฏิบัติ (Leadership in Acton) ตามที่ ศ.จอห์น เดวิส ได้ศึกษาไว้ว่า ผู้นำยุคใหม่ ต้องมี 5 Ambassadors คือ1. ด้านภาพลักษณ์ (Brand) ต้องมีความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์ เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของทุกคน เป็นผู้ปรารถนาดีต่อประเทศชาติอย่างจริงจัง สามารถสร้างแรงบันดาลใจและโน้มน้าวใจคนได้ เป็นผู้สื่อสารกับสังคมได้ดี และที่สำคัญต้องเป็นความหวังให้กับสังคม
             
2. ด้านจินตนาการ (Imagination) ต้องมีความโดดเด่นด้านจินตนาการ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นเอกลักษณ์ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
             
3. ด้านความสัมพันธ์ (Relationship) ต้องมีความโดดเด่นด้านความสัมพันธ์ในแบบที่ยั่งยืน ไม่เป็นคนฉาบฉวย
           
4. ด้านความรู้ (Knowledge) มีความโดดเด่นด้านความรู้ เป็นคนใฝ่รู้ตลอดเวลา และรอบรู้ในทุกด้าน เพราะทุกวันนี้ปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องใช้ความรู้ที่หลากหลาย และลุ่มลึก
           
5. ด้านประสบการณ์ (Experience) ต้องมีความโดดเด่นด้านประสบการณ์ ผ่านงานหนัก ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอประมาณ และผ่านการต่อสู้ที่เป็นจริง มีอาวุโสที่พอเหมาะกับตำแหน่งหน้าที่


ถึงเวลาแล้วที่ กระทรวง ทส. ต้องปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างผู้นำขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเช่นโกดักและโซนี่ ที่สำคัญทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สุดแล้วประเทศชาติจะเกิดความเสียหายอย่างยับเยิน...!!

การสร้าง “ผู้นำใหม่” จึงเป็นเรื่องที่ กระทรวง ทส. และทุกหน่วยงานต้องเร่งทำ ไม่ควรต้องรออีกต่อไปแล้ว…
………………………………....
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit 
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 176