อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เวทีนานาชาติกับบทบาท 'รมต.ทส.คนปัจจุบัน'

จากทบาทและท่าทีดังกล่าวของกระทรวง ทส. ถือเป็นการทำงานเพื่อช่วยรัฐบาลปลดเปลื้องปัญหาที่เผชิญหน้าทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ พุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.


ในปัจจุบันนี้ไม่มีประเทศใดในโลก ที่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศที่ลำบากยากจน เป็นเพราะต่างมีปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขและต้องร่วมมือกันพัฒนาในหลายเรื่อง จึงเกิด “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” หรือ “กลุ่มประเทศ” ขึ้นมากมาย ทั้งด้านความมั่นคง ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการค้า และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้านก็มีหลายข้อตกลง

จากประสบการณ์พบว่า ส่วนใหญ่แล้วการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างปัญหานานับประการต่อประเทศ และในทางกลับกัน การแสดงท่าทีในทางบวก หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด จะสามารถแก้ปัญหาให้ประเทศผ่านวิกฤติได้ แม้จะมีการเอารัดเอาเปรียบ หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงกันอยู่บ้างก็ตาม

แรกเริ่มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น ทางด้านการประมงที่ผิดกฏหมาย ด้านแรงงานประมงเถื่อน ด้านการค้ามนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเสื่อมโทรม ที่เกิดจากการสะสมปัญหามายาวนาน จนนานาชาติไม่สามารถยอมรับได้เพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลงหลายฉบับ รัฐบาลจึงพยายามทุ่มเทแก้ปัญหา โดยใช้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ไขทั้งภายในประเทศ และในเวทีระหว่างประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ใช้ความพยายามช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และเวทีนานาชาติ เช่น ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 พล..สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส. พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม UN Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14 : Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และได้แสดงบทบาทอย่างโดดเด่น และมีท่าทีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นท่าทีในการร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดย


1. ได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14 เรื่องทะเลและมหาสมุทร โดยได้บรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ประเด็นสำคัญต่างๆ

อาทิ (1) ความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยการปฏิรูปการทำประมงทั้งระบบ (2) กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะทะเลและมลพิษทางทะเลเป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการลดการใช้พลาสติกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับประเทศ และภูมิภาค โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน+3 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

และ (3) การปกป้องพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยจะเพิ่มพื้นที่ให้ได้ร้อยละ 10 หรือประมาณ 32,000 ตารางกิโลเมตร ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก UN ประชาคมระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไป2. ได้ประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) 3 เรื่อง คือ (1) การป้องกันยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) (2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากขยะทะเลและมลพิษทางทะเล และ (3) การจัดการทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 3. ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Our Ocean, Our Future: Call for action  เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนจากบทบาทและท่าทีดังกล่าวของ กระทรวง ทส. ถือเป็นการทำงานเพื่อช่วยรัฐบาลปลดเปลื้องปัญหาที่เผชิญหน้าของรัฐบาลทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ การประสบความสำเร็จในครั้งนี้จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาด้านความมั่นคง แบบยั่งยืน เพราะความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศจะมีมากขึ้น การกีดกันทางการค้าจะลดลง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งที่สุดแล้วจะทำให้ผลงานโดยรวมของรัฐบาลดีขึ้น

เรื่องนี้ กระทรวง ทส. ได้สะสมคะแนนให้รัฐบาลไว้ได้มากโขอยู่ และเชื่อว่ายังมีให้เก็บได้อยู่อีกหลายเรื่อง เก็บไว้เยอะๆ เถอะครับ เผื่อคะแนนของผลงานด้านอื่นอาจมีปัญหาทำให้ผลงานรัฐบาลตกต่ำ จะได้นำมาถัวเฉลี่ยกัน.
…..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7