อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แก้ปัญหา-พัฒนาทะเลไทย ส่งเสริมท่องเที่ยวได้อีกไกล

หากการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทะเลไทยประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เพราะท่องเที่ยวทะเลไทย....ยังคงไปได้อีก พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.


วันนี้...คงต้องยอมรับว่า “การท่องเที่ยว” สามารถทำรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างเป็นกอบเป็นกำ อาจพูดได้ว่าเป็นผลงานที่รัฐบาลได้หน้าได้ตามากที่สุด ในขณะที่ด้านอื่นๆ กลับมีปัญหาเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน “ความมั่นคง” ที่หลายคนได้เฝ้าหวังไว้มาก ว่ารัฐบาลชุดนี้จะยุติปัญหาความขัดแย้งแตกแยก เพื่อให้คนไทยกลับมารักสามัคคีกันเช่นเดิมได้

...แต่ดูเหมือนว่าผลงานของรัฐบาลด้านอื่นๆ คงยากที่จะผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยเฉพาะ “ด้านเศรษฐกิจ และเรื่องปากท้องของชาวบ้าน”

สำหรับ “การท่องเที่ยว” คิดว่ายังเป็นเรื่องที่ยังคงไปต่อได้อีก เพราะเรามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มากมาย รวมทั้งยังมีความหลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งป่าเขา ลำเนาไพร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอีกหลายแหล่งธรรมชาติเดิมนั้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจะเป็นของ กระทรวงท่องเที่ยวฯ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก ที่ช่วยกันผลักดันจนประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่ง ส่วน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก็ช่วยทำงานสนับสนุนบ้าง ตามยถากรรม ไม่ได้มีการมุ่งเน้น ทั้งๆ ที่มีศักยภาพมากมาย

จนมาถึงปัจจุบันนี้ กระทรวง ทส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยรัฐบาลอย่างจริงจัง เช่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รัฐมนตรี ทส. (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดภูเก็ต และเปิดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อ...1. การเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล โดยจัดเป็นห้องสำหรับแสดงความรู้เรื่องสัตว์ทะเลลึก ผ่านม่านหมอกควันที่หาชมได้ยาก มีการแสดงภาพยนต์ที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล เป็นกิจกรรมที่จัดทำเพิ่มขึ้นจากการจัดแสดงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน

เพราะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ารายได้ของประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยว และประมาณ 80% จะเป็นการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลที่สวยงาม ปีละประมาณ 12 ล้านคน สร้างรายได้มหาศาลต่อปี และมีแน้วโน้มจะดีมากขึ้นด้วย


2. การเปิดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ผ่านกระบวนการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายอนุรักษ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน สอดแทรกเนื้อหาสาระและสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหน การร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ การดูแลทะเลไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ สวยงามตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งทั้ง 2 กิจกรรมที่กล่าวมานี้ ต่างคาดหวังว่าจะทำให้ทะเลไทยดีขึ้น เพราะหากปล่อยให้ท้องทะเลไทยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย ถูกทำลายลง มีขยะเต็มท้องทะเล คราบน้ำมันปนเปื้อนชายหาด ทัศนียภาพขาดความสวยงาม ชายหาด ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะทำลาย สัตว์ทะเลหายากถูกล่าจนหมดทะเล จะเป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยว และที่สุดแล้วจะเป็นการทำลายแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ตามมา

ต้องขอชื่นชม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ..สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ และรัฐมนตรี ทส.ที่ได้ให้ความสำคัญ เร่งรัดติดตาม ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดขยะทะเล คราบน้ำมัน การคุ้มครองดูแลป้องกันรักษาป่าชายเลน การทวงคืนป่าชายเลน การฟื้นฟูป่าชายเลน

เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์น้ำต่างๆ กุ้ง หอย ปู ปลา การรักษาระบบนิเวศโดยรวม การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งการคุ้มครองดูแลและศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ พะยูน โลมา ปะการัง และที่สุดแล้วจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง

ท้ายสุดหากการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทะเลไทยประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นมา ขอให้รัฐบาลและรัฐมนตรี ทส.ให้ความสนใจและสนับสนุนงาน “การท่องเที่ยวทางทะเล” อย่างจริงจังเถอะครับ

เพราะ “ท่องเที่ยวทะเลไทย....ยังคงไปได้อีก”
…..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : มหาชัย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 81