อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

'ร.๑๐'ทรงสร้างพลังจิตอาสา สืบสานพระราชปณิธานทำดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักดีว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ล้วนมีคุณูปการต่อราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักดีว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ล้วนมีคุณูปการต่อราษฎรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุก ๆ ด้าน ทำให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เพื่อแสดงความรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ที่มีต่อราษฎร ทำให้พ้นจากความทุกข์ยากและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จึงทรงน้อมนำพระราชกรณียกิจทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำสวัสดิการสังคม การเกษตร สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าฯ ทั้งสอง พระองค์ เพื่อเป็นการสืบสานรักษา และขยายผลต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางให้ราษฎรดำรงชีวิตด้วยความยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข นับตั้งแต่ทรงรับการขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี”พระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ หลายแห่ง ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกีฬา อุปกรณ์ดับเพลิงแก่ชุมชนเหล่านั้น กับโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการในชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย ฯลฯ

นอกจากนี้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด บางครั้งได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบภัยด้วยพระองค์เอง ทั้งยังพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เด็กที่กำพร้าเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติล่าสุด เมื่อเกิดอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จากการจำหน่ายไดอารี่และบัตรอวยพรฝีพระหัตถ์แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภาวะฝนตก หนักในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเหตุให้เกิด น้ำท่วมขังรอการระบายในหลายพื้นที่ ทรงห่วงใยในเหตุการณ์ดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานมหาดเล็ก และข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการกำจัดขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางเดินของน้ำในแหล่งน้ำตามชุมชน ต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในกรุงเทพฯ ด้วย

ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ยึดการดำเนินงานแบบ “ปิดทองหลังพระ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งริเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจขุดลอกคูคลองกับท่อระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน ใน 2 พื้นที่ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตลาดพร้าว โดยทำแนวกระสอบทรายและอุดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นจากคลองวัดลาดปลาเค้าเข้าท่วมชุมชน พร้อมขุดลอกคลองดังกล่าว, ชุมชนบ้านพักรถไฟ คลองบางซื่อ เขตบางซื่อ ด้วยการ ขุดลอกคลองบางซื่อที่มีผักตบชวาแน่นหนาและขยะมูลฝอยจำนวนมาก

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดำเนินการเก็บผักตบชวา และขยะมูล ฝอยในคลองบางซื่อ บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อเป็นวันที่ 2 รวมทั้งเข้าเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 เขตบางกะปิ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำ และวันที่ 10 มิถุนายน 2560 บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ด้วยการเก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร และขุดลอกคูคลองระบายน้ำที่มีขยะมูลฝอยทับถมกันเป็นเวลานาน บริเวณชุมชนจักรพรรดิพงษ์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย รวมทั้งจัดสัปดาห์จิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2560

นางเอมอร เล็กแหลมหลัก อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ที่ชุมชนซอยโซดา ย่านวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหา นคร ร่วม 60 ปี เผยความรู้สึกว่า คิดว่าโครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ดี ทำให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว สามารถเริ่มต้นทำง่าย ๆ ทุกวันด้วยการทำความสะอาดทางเดินหน้าบ้าน ถ้าทุกบ้านดูแลรักษาความสะอาดบ้านของตนเอง ก็จะส่งผลให้ชุมชนสะอาด สุขอนามัยดีขึ้น

สำหรับการทำกิจกรรม ตลาดศรีย่าน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต สถานที่ที่ประชาชนเลือกซื้ออาหาร รวมทั้งเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้ประกอบการค้าขาย นางสุวรรณา ศศิพงศ์ อาชีพแม่ค้าขายพวงมาลัย กล่าวว่า ได้หยุดร้านหนึ่งวันเพื่อสมัครเป็นจิตอาสา ตัวเองทำมาค้าขายแห่งนี้อยู่แล้ว จะได้มีส่วนร่วมช่วยทำความสะอาด ในพื้นที่ทำมาหากินของตัวเอง ทั้งนี้จะช่วยรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดช่วยกันทำพื้นทางเดินสะอาดอย่างต่อเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560–5 ธันวาคม 2560 โดยมีพระราชประสงค์ที่จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ บริเวณรอบพระราชวังดุสิต ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพระองค์ ก่อนขยายผลต่อยอดออกไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560–28 ก.ค. 2561 และในช่วงสุดท้ายจะทำกิจกรรมจิตอาสากันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 2561-5 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2560 ภายหลังประชาชนทราบข่าว ปรากฏว่าต่างพากันมาลงทะเบียนกันอย่างล้นหลาม เพียงสองวันมีคนไทยหัวใจจิตอาสาสมัครเกือบ 2,000 คน โดยทั้งหมดจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระ ราชทาน และสมุดบันทึกความดีทุกครั้ง และรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตนเอง เพื่อจะบันทึกความดีทุกครั้งและรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี สร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนางจุฑาทิพย์ ศรีละมัย ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ได้ชักชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก 8 คน มาลงทะเบียน เผยความรู้สึกว่า โครงการฯ นี้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทำให้กลุ่มคนวัยเกษียณราชการแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและยังสามารถช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้ผ่านการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และรู้สึกปลาบปลื้มใจที่พระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระราชหฤทัยประชาชนว่ายังไม่คลายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเช่นกัน จึงทรงพาคนไทยพ้นความโศกเศร้าสูญเสียมาเป็น “พลังแห่งการทำความดี” อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การกำจัดขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางเดินของน้ำ นอกจากจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังยามฝนตกหนัก ลดปัญหาการสัญจรติดขัด แม่น้ำคูคลองใสสะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก เหนือสิ่งอื่นใดนั้นยังเป็น การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรักชุมชน แค่เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ จากหน้าบ้านของตัวเอง

เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ พร้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาลนานเทอญ.
....................................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมข่าวสตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 132