อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

แย้มแผนปฎิรูป'พุทธศาสนา' ฉบับมหาเถรสมาคม!!

สัปดาห์นี้ขอแย้มแผนยุทธศาสตร์ “การปฏิรูปพระพุทธศาสนา” ฉบับมหาเถรสมาคม ว่ามีอะไรบ้างและมีเป้าหมายสูงสุดอย่างไร?? พุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.


เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสไปฟังการสัมมนา “นโยบายคณะสงฆ์กับแนวทางการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 4.0” บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสงศึกษาสงเคราะห์ ที่แต่งตั้งโดยที่ประชุม มหาเถรสมาคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้คนห่างวัดแบบผมเข้าใจภารกิจและบทบาทของมหาเถรสมาคมและการเอาจริงเอาจังในการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยมากยิ่งขึ้นว่า “ท่านกำลังทำอะไร และจะมุ่งเป้าหมายไปที่ไหน??”

ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต ได้เล่าบรรยายให้คณะสงฆ์เห็นภาพเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตอนนี้คืออะไร?? เพื่อมิให้คณะสงฆ์กลายเป็นองค์กรตกยุคหรือคนล้าหลังสังคม เพราะตลอดระยะเวลา 3 ปีมานี้ รัฐบาลมุ่งหวังจะปฎิรูปประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหากบรรลุเป้าหมายในการปฎิรูปประเทศไทยได้จริง สังคมไทยก็จะนำไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์  นี่คือภาพฝันของรัฐบาลชุดปัจจุบันพระคุณเจ้าได้เล่าฉายภาพให้เห็นว่า ตอนนี้รัฐบาลกำลังปฎิรูปและแก้ไขทุกอย่างที่เห็นว่าเป็น
“กับดัก” ในการพัฒนาประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั้ง สถาบันสงฆ์ไทย เพราะฉะนั้นกระแสแห่งการปฎิรูป แม้คณะสงฆ์อยู่เฉยๆ หรืออยู่ในวัดของตัวเองอยู่ดีๆ ก็จะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

โดยตอนนี้ “กับดัก” สำคัญๆ ของประเทศไทยพระคุณเจ้าได้ชี้ให้เห็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1.ความแตกแยกของคนในสังคม 2.การทุจริตคอร์รัปชั่น และท่านยังได้ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้คณะสงฆ์กำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมในฐานะองค์กรสูงสุดของ สถาบันสงฆ์ไทย ได้กำหนดไว้ซึ่งมี 6 ด้าน บวก 1 ดังนี้

1.ด้านการปกครอง 2.ด้านการศาสนศึกษา 3.ด้านการเผยแผ่ 4.ด้านการสาธารณูปการ 5.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และสุดท้ายด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อขมวดเป้าหมายการปฎิรูปของคณะสงฆ์แล้วก็จะเห็นว่า...

มหาเถรสมาคมมีความมุ่งหวังให้ “พระสงฆ์และวัดเป็นแกนนำเป็นศูนย์กลางของชุมชน” ดังในอดีต สรุปง่ายๆ ก็คือว่า ตอนนี้คณะสงฆ์กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อทวงบทบาทในอดีตกลับคืนมา ตอนนี้กำลังระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อนำไปยกร่างยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการคณะสงฆ์ระยะ 5 ปีเรื่องการปฎิรูปพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องใหม่ใน วงการคณะสงฆ์ เพราะที่ผ่านมาสถาบันสงฆ์ไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นของตัวเองเลย ทุกอย่างอาศัยฆราวาส รัฐบาลดำเนินการให้หมด ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงใช้แผนพัฒนาประเทศไทยฉบับที่ 12 แต่คณะสงฆ์เพิ่งเริ่มจะต้นจะร่างแผน

เพราะฉะนั้นสังคมไทยจะเห็นว่า ในอดีตคณะสงฆ์ทำอะไรมักไม่มีแบบแผนหรือเป้าหมาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ หากคณะสงฆ์มีแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นก็จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “คณะสงฆ์ ไทยก็อาจจะทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่กลายเป็นกลุ่มคนที่ล้าหลังในสังคม” ซึ่งรายละเอียด คณะสงฆ์ก็ลองไปอ่านดูในแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับมหาเถรสมาคมที่เจ้าคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีมหาจุฬาฯ ไประดมความคิดเห็นมา

แต่เอาเถอะ การปฎิรูปคณะสงฆ์ หรือการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ มหาเถรสมาคมเองก็คงคิดได้ว่า“คณะสงฆ์ปัดกวาดบ้านตัวเองดีกว่าให้คนอื่นมาปัดกวาดให้” สำหรับผมขอฝากถึงทั้งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมว่า จะปฎิรูปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ต้องรักษายึดมั่นอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแก่พระสาวกก่อนประกาศพระพุทธศาสนาว่า...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...”
….......................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอขอบคุณ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.05K