อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

แบบอย่างผู้ที่ศึกษา "พระธรรมวินัย"ด้วยความเคารพ

สัปดาห์นี้พาไปดูแบบอย่างผู้ที่ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎก ด้วยความเคารพ และมั่นคงในพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉาน ไปดูกันว่าศึกษาอย่างไร? พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.


“พระพุทธศาสนา” อุบัติขึ้นจากการตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ) ของ พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณที่มีต่อสัตว์โลกเพื่อให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสารวัฎ)

ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นศาสดาแทน จึงทรงฝาก “พระพุทธศาสนา” ไว้กับ “พุทธบริษัท” ทั้งภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา การที่พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรม ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์อย่างถูกต้องจะมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

การศึกษาพระธรรมจึงเป็นหน้าที่ของ “พุทธบริษัท” ทุกคนเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและมีความเห็นถูก (สัมมาทิฎฐิ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุต้องทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ส่วนอุบาสก อุบาสิกามีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟังธรรมเทศนาของภิกษุและฟังการบรรยายธรรมของอุบาสก อุบาสิกาที่ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกการศึกษาพระธรรมตาม “พระไตรปิฎก” นั้นประกอบด้วยพระวินัยปิฎก ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์มี 21,000 พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมต่างๆ ที่ตรัสให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า

และเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนามี 21,000 พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์มี 42,000 พระธรรมขันธ์ รวมมี 84,000 พระธรรมขันธ์

การศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเหตุในการนำ “พุทธบริษัท” ทั้งเพศบรรพชิตและเพศคฤหัสถ์ ไปสู่ผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง ผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และประพฤติปฏิบัติรักษากาย วาจา ใจให้สุจริตย่อมมีโอกาสบรรลุธรรมถึงระดับขั้นอริยบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นได้กับทั้งภิกษุในเพศบรรพชิตและอุบาสก อุบาสิกาในเพศคฤหัสถ์ เพียงแต่หากอุบาสก อุบาสิกาที่บรรลุธรรมในระดับขั้นอนาคามีบุคคลแล้วหากจะมีความเจริญก้าวหน้าถึงระดับขั้นอรหันตบุคคล ดังเช่นภิกษุก็ต้องสละจากเพศคฤหัสถ์ไปสู่เพศบรรพชิตผู้ที่ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกในเพศคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย โดยศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพ และมีความมั่นคงในพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉาน คือ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งเป็นผู้ที่สะสมความรู้ในพระธรรมมาก่อน และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงได้เริ่มศึกษาพระธรรมตั้งแต่ปี พ.. 2496 ที่พุทธสมาคมซึ่งมีการเปิดสอนพระอภิธรรมเป็นครั้งแรก

โดยมี อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ และคุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต เป็นผู้บรรยายธรรม ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าพระธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วยตนเอง โดยมีพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แปลภาษาบาลีของสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ

หลังจากนั้น อาจารย์สุจินต์ ได้เริ่มบรรยายธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ฯลฯ และมีการบรรยายธรรม ตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาที่เป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งมาศึกษาพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ การที่ชาวต่างประเทศมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นจึงมีการตั้งกลุ่มศึกษาธรรม (Dhamma Study Group) รวมถึงมีการสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศทุกวันพุธที่ตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย และตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร อีกทั้งยังได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นอาจารย์สุจินต์ ได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสตรีสากลของสหประชาชาติ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์จากมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลพุทธคุณูปการระดับกาญจนเกียรติคุณ

แม้ว่าปัจจุบัน อาจารย์สุจินต์ จะล่วงพ้นวัยมาเป็นเวลา 91 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรมในสถานที่ต่างๆ ทุกวัน ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรมที่อาคารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร ซอย 78 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันเสาร์ภาคเช้ามีการสนทนาพระสูตร ภาคบ่ายมีการสนทนาปรมัตถธรรม และวันอาทิตย์ภาคเช้ามีการสนทนาพระวินัย สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม ภาคบ่ายมีการสนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม และสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมการบรรยายธรรมและสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นอกจากจะมี อาจารย์สุจินต์ แล้ว ยังมีคณะผู้บรรยายธรรมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี ผู้ที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาอย่างถ่องแท้ ส่วนผู้ฟังการบรรยายธรรมและการสนทนาธรรมมีทุกเพศ ทุกวัยซึ่งมาจากอาชีพที่หลากหลาย

ได้แก่ พ่อค้า นักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรมยังสามารถติดตามทางเว็บไซต์ www. Dhammahome.com อีกทั้งติดตามฟังการบรรยายธรรมจากสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ได้ทุกวัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์รัฐสภาได้อีกด้วย

วันเสาร์ที่12 สิงหาคม 2560 นี้ เป็นวันแม่แห่งชาติ พาแม่ไปฟังการบรรยายธรรมและการสนธนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะส่งผลให้แม่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยปัญญา ลูกๆ จะได้รับอานิสงส์จากกุศลผลบุญที่ได้กระทำเป็นอย่างมาก
….......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ขอบคุณภาพบางส่วน : www.dhammahome.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.17K