อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เทคนิคการแพทย์ มข. สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา

เทคนิคการแพทย์ มข. เปิดประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 07.48 น.

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นที่โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และบุคลากรที่สำคัญๆในคณะฯ ประมาณ 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx), ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรรับเชิญมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: ทิศทางการพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพ ต่อด้วยการนำเสนอของคณบดีในหัวข้อเรื่อง ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2559 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6