อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

โรงพยาบาลมาบตาพุด ยืนยันไม่ลดอัตราบุคลากร 

ชาวระยองสบายใจได้ โรงพยาบาลมาบตาพุดยังเหมือนเดิม กระทรวงสาธารณสุขไม่ลดอัตราบุคลากร  พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 07.57 น.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 6 รอบรู้สุขภาพใน THAILAND 4.0 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ภาคีเครือข่ายและพันธมิตรจากภาคประชาชนรวม 300 คน 

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.Promotion & Preventtion Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 2. Service Excellence บริการเป็นเลิศ 3. People Excellent บุคลากรเป็นเลิศ และ 4. Governance Excellent บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพดี เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี การส่งเสริมถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนเจ้าของสุขภาพ นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวต่ออีกว่า จากกรณีชาวระยองวิตกกังวลเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะลดกำลังอัตราบุคลากรในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงพยาบาลมาบตาพุด) จากขนาด 200 เตียง โรงพยาบาลขนาด 40 เตียง นั้น หลังจากมีการพูดคุย ชี้แจงกับทางชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ขณะนี้ชุมชนเข้าใจแล้วว่าทางกระทรวงไม่ได้ลดขนาดโรงพยาบาลหรืออัตราบุคลากร แต่จะเข้ามาประชุมหารือวิเคราะห์เพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพของโรงพยาบาลต่อไป ทำให้โรงพยาบาลมาบตาพุดจะเป็นที่พึ่งของคนมาบตาพุดและดูแลชาวระยองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 

นายแพทย์อภิชาต รอดสม กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับโรงพยาบาลมาบตาพุดทางรัฐบาลจะผลักดันเป็นพื้นที่พิเศษและจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่รองรับนโยบาย EEC หรือ THAILAND 4.0 โดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณทั้งในเรื่องสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ลงมาให้ อย่างน้อยงบประมาณก่อสร้างตึก 105 ล้านบาท และครุภัณฑ์อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนงบด้านอื่นก็ยังมีมาจากทั้งชุมชนและผู้ประกอบการที่จะมาในรูปแบบกองทุนต่างๆ ด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5