อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ถึงเวลา"สร้างป่าในเมือง" เรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งทำ!!

สัปดาห์นี้ขอเล่าเรื่อง “ป่า” ที่นับวันประชาชนในเมืองจะโหยหาธรรมชาติมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งทำ เพราะมีประโยชน์อะไรบ้างไปดูกัน พุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.


“ป่าในเมือง” คือป่าที่สร้างขึ้นในพื้นที่เมือง โดยที่เมืองนั้นมีสภาพเป็นตึกรามบ้านช่อง ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัย และอาคารร้านค้า เดิมเมืองทุกเมืองจะมีสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของเมือง แต่จากการศึกษาพบว่าการทำเป็น “ป่าในเมือง” แทนสวนสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อเมืองและประชาชนมากกว่า เห็นได้จากที่หลายเมืองเริ่มสร้างป่าในเมืองกันขึ้นมา

หลักคิดในการสร้าง “ป่าในเมือง” คือการรวบรวมและปลูกต้นไม้ทุกขนาด ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และเถาวัลย์ หรือรวบรวมพืชทุกชนิดมาปลูกรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดขึ้นในเมือง ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของเมือง เหมือนสวนสาธารณะ นอกเหนือจากนั้นให้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองนั้น

วิธีสร้างป่าในเมือง เมื่อกำหนดพื้นที่ใดให้เป็นสวนป่าในเมืองแล้วก็ควรออกแบบให้เหมาะสมและสวยงาม โดยรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายให้หลากหลายจนตกผลึก แล้วดำเนินการไปตามแบบ ซึ่งตามหลักก็ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก โดยปลูกให้มีความหลากหลายในพื้นที่เดียวกันจนให้มีสภาพกลายเป็นป่า

ผู้รับผิดชอบอาจจะดำเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีพื้นที่มากๆ เช่น ทหาร สถาบันการศึกษา การรถไฟ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่พอมีที่ดิน มาแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างป่า จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญแต่ควรมีให้มากที่สุด และหลังจากปลูกสร้างเสร็จ ต้องมีการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย ควรมีรุกขกร นักสิ่งแวดล้อม นักผังเมือง นักวิจัย และผู้รู้ในชุมชนร่วมด้วยเพราะ “การทำป่ากลางเมือง” ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเนื้อที่สำหรับระบบรากและเนื้อที่สำหรับการแผ่กิ่งก้านสาขา คุณภาพของดิน น้ำและปริมาณของแสงสว่างที่มีจำกัด ความร้อน มลพิษ ความเสียหายที่จะมีต่อต้นไม้ รวมทั้งอันตรายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพของต้นไม้อีกนานับชนิด และผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัย

ประโยชน์ของป่าในเมือง ได้ชื่อว่าป่าอยู่ที่ไหนก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะป่าในเมือง ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ย่อมโหยหาธรรมชาติ ป่าในเมืองมีประโยชน์ดังนี้


1. ทำให้เมืองมีความสวยงาม เพราะการมีป่าสีเขียว ร่มรื่น และถูกออกแบบดีๆ ให้มีความสวยงาม เกิดขึ้นในเมืองที่มีแต่อาคารบ้านช่อง จะทำให้เมืองนั้น มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น มากกว่าเมืองที่มีเพียงถนนและสิ่งก่อสร้าง

2. ทำให้สามารถลดความร้อนให้กับเมืองได้มากขึ้น เพราะป่าหรือต้นไม้สามารถส่งความเย็น หรือให้ความชุ่มชื่น ไปสู่เมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้อากาศในเมืองเย็นลง นอกจากนั้นการสร้างป่าในเมืองด้วยต้นไม้จำนวนมาก จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองได้ด้วย

3. ทำให้สามารถกักเก็บน้ำจากน้ำฝนไว้ได้ในระดับหนึ่ง ไม่ทำให้น้ำบ่าหรือท่วมโดยฉับพลันได้ สามารถกักเก็บน้ำเพื่อรอระบายได้ นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ด้วย รวมทั้งการควบคุมหรือบรรเทาความแรงของฝนและสายน้ำได้เป็นอย่างดี

4. ทำให้ลดมลพิษได้ ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษทางสายตา เพราะป่ามีคุณสมบัติดูดซับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์และเสียงที่ดังไว้ได้ในระดับหนึ่ง ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นและเสียงเบาบางลง รวมทั้งสามารถบังสายตา จากมลพิษทางสายตา หรือสามารถบดบังทัศนะอุจาดได้ด้วย

5. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยการเพิ่มเงาต้นไม้กำบังอาคารให้มากขึ้น ทำให้อาคารบ้านเรือนเย็นลงโดยไม่ต้องเปิดแอร์คอนดิชั่นเนอร์ที่เปลืองไฟฟ้า และต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นค่าไฟ6. ทำให้เพิ่มมูลค่าทางราคาแก่อสังหาริมทรัพย์ เมื่อที่ดินหรืออาคารบ้านเรือนมีต้นไม้หรือป่าที่สวยงามเป็นองค์ประกอบจะมีความสวยงาม น่าอยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้เพิ่มมูลค่าต่อที่ดินหรืออาคารบ้านเรือน

7. ทำให้ช่วยเพิ่มที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารแก่สัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์ป่า ซึ่งจะทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เมื่อป่าในเมืองมีสัตว์นานาชนิดอยู่อาศัย ป่าผืนนั้นและเมืองๆ นั้น ก็จะมีชีวิตชีวาตามมา เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ต้องมีความหลากหลายทั้งต้นไม้และสัตว์ป่า นอกจากนั้นป่าหรือต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังเป็นที่ทำรัง วางไข่ อนุบาลตัวอ่อน และเป็นที่อาศัย ตลอดจนขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าบางชนิดได้ด้วย

8. ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเมืองได้ หากมีการออกแบบและก่อสร้างดีๆ ให้มีความสวยงามแล้ว ป่าในเมืองอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อให้ประชาชนได้เที่ยวชม ถ่ายภาพ และเขียนภาพ หรือพักผ่อน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ จนสวนป่าในเมืองบางเมืองกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้มากมายเข้าประเทศ

9. ทำให้ช่วยลดความเครียดแก่มนุษย์จากการทำงานประจำวันได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ต้นไม้สามารถให้คุณประโยชน์ทางสุขภาพจิตใจแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง และร่มเงาของต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว หรือป่าในเมือง คือสถานที่ที่มนุษย์ใช้เป็นที่พบปะสังสรรทางสังคม และใช้เป็นที่ผ่อนคลายได้

10. ทำให้มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีงานวิจัยพบว่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ประเภทผลัดใบใกล้อาคาร พุ่มไม้จะบังความร้อนจากแสงแดดที่ร้อนจัดในฤดูร้อน และเมื่อถึงฤดูหนาวต้นไม้จะทิ้งใบทั้งหมด และจะทำให้แสงแดดทะลุมาปะทะผนังได้ ทำให้เกิดความอบอุ่นแก่อาคาร สามารถประหยัดพลังงาน โดยถ้าคิดเป็นเงินก็มากมาย

นอกจากนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตร ได้รายงานผลการศึกษาว่าป่าหรือต้นไม้ใหญ่ในเมืองมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเพิ่มมูลค่ามากขึ้น เนื่องจากคนจะใช้เวลาในการเดินซื้อสินค้าในห้างนานขึ้น อาคารอพาร์ตเมนต์ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่หรือป่ากลางเมือง จะมีคนเช่าได้หมดเร็วกว่าอพาร์ตเมนต์ที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เช่าอยู่นานขึ้น และยังพบว่าต้นไม้ใหญ่ยังมีส่วนช่วยให้นักธุรกิจตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในโครงการใหม่ได้เร็วขึ้นกว่าโครงการทั่วไปมีหลายประเทศที่สร้าง “ป่าในเมือง” จนประสบความสำเร็จ เช่น สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ จนสามารถเป็นมรดกโลกได้ สวนพฤกษศาสตร์แพดัว (Orto Botanico di Padova) ในประเทศอิตาลี และ Royal Botanic Gardens ในเขตคีว (Kew) ของประเทศอังกฤษ และอีกหลายประเทศ ที่สร้างสวนป่าในเมืองขึ้นมา จนได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมทั้งพืชและสัตว์ของประเทศ และบางแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและทำเงินเข้าประเทศได้มากมาย

สำหรับประเทศไทย ปตท. กทม. และบางเมืองก็ได้นำหลักคิดแนวทางนี้ไปเริ่มทำบ้างแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่มากมาย ทั้งปัญหาองค์ความรู้ ปัญหาพื้นที่และปัญหาเงินงบประมาณ เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต รัฐบาลควรทำเป็นนโยบาย กำหนดให้ทุกเมืองมี “สวนป่าในเมือง”

โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีพื้นที่เพียงพอ ให้ช่วยกันสร้าง “ป่าในเมือง” ขึ้น โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน และให้เอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำสวนป่าในเมืองในที่ของเอกชน มาลดหย่อนภาษีได้ ที่สำคัญที่สุดต้องเร่งทำ เพราะป่าในเมืองมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงและมากมาย...!!
…..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์” 

ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ มรดกโลก


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 182