อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

"โครงการแก้มลิง" พระอัจฉริยภาพ'ในหลวง ร.9'

สัปดาห์นี้พาไปชมพระอัจฉริยภาพของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในด้านการจัดการน้ำช่วยเหลือพสกนิกรไทยพ้นจากวิกฤตการณ์อุทกภัย มีอะไรบ้างไปชมกัน พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.


ปัญหา “น้ำท่วม” ที่เกิดขึ้นซ้ำซากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นับวันจะรุนแรงมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงต้องสูญเสียงบประมาณของประเทศเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากตามมา

ยกตัวอย่าง เมื่อปี 2538 เกิดอุทกภัยขึ้นหลายจังหวัดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางทุกอย่างของประเทศไทย จน “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ได้มีพระราชดำริถึง
“โครงการแก้มลิง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 ให้นำมาใช้แก้ปัญหา โดยรับสั่งให้จัดหาสถานที่เพื่อเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวและเมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้ จึงค่อยระบายน้ำจากที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหา “น้ำท่วม” ได้ด้วยการช่วยระบายน้ำ และนอกจากลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม โดยการทำให้น้ำเสียเจือจางลง และผลักดันน้ำเสียออกไป แนวคิดของ “โครงการแก้มลิง” ดังกล่าวนี้พระองค์ทรงมีพระราชกระแส อธิบายว่า...


“ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปลอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง เปรียบได้กับเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ขุดคลองต่างๆ เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำ อันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง”

ลักษณะและวิธีการของ “โครงการแก้มลิง” ต้องทำงานสัมพันธ์กับวิธีการอื่นๆ หรือทำกันเป็นระบบ ประกอบด้วยการดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้น้ำไหลลงคลองดักน้ำที่ชายทะเล จากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำลงกว่าระดับน้ำในคลอง ก็จะระบายน้ำออกจากคลองดังกล่าวออกทางประตูระบายน้ำลงสู่ทะเลตามธรรมชาติแล้วจึงเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงนี้ให้ระบายออกในระดับต่ำที่สุด เพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมาเอง ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง จนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในคลอง จึงปิดประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหลย้อนกลับ โดยให้น้ำไหลลงทางเดียว

ส่วนสำคัญสำหรับ “โครงการแก้มลิง” ที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือ 1.สถานที่ที่จะทำหน้าที่เป็นบ่อพัก 2.วิธีการชักน้ำท่วมให้ไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำ 3.เส้นทางน้ำไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ำเข้าสู่แหล่งที่ทำหน้าที่บ่อพักน้ำ และ 4.การระบายน้ำออกจากบ่อพักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการแก้มลิงจะมีอยู่ 3 ขนาด คือ


1. แก้มลิงขนาดใหญ่ (Retarding Basin) คือ บึง หรือสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่รวบรวมกักเก็บน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆ โดยจะกักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำ พื้นที่เก็บกักน้ำเหล่านี้อาจเป็นแบบธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น ลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์อื่นด้วย เช่น เพื่อการชลประทาน เพื่อการประมง2. แก้มลิงขนาดกลาง เป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำ มักเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นต้น 3.แก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir)  คือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่า อาจเป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลอง ทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เรียกว่า “แก้มลิงเอกชน” ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า “แก้มลิงสาธารณะ”รับสั่งของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เมื่อปี พศ. 2538 จึงเกิด “โครงการแก้มลิง” ขนาดใหญ่ 3 ส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด ประกอบด้วย


1.โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะใช้คลองที่ตั้งอยู่ชายทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำ ตั้งแต่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

2.โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะใช้คลองมหาชัย คลองสนามชัย และแม่น้ำท่าจีน ทำหน้าที่เป็นคลองรับน้ำในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร แล้วระบายลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร

3.โครงการแก้มลิง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมให้เร็วขึ้น โดยใช้หลักในการควบคุมน้ำในแม่น้ำท่าจีน คือเปิดระบายน้ำจำนวนมากลงสู่อ่าวไทย เมื่อระดับน้ำทะเลต่ำ ซึ่งจะประกอบไปด้วย โครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน

ด้วยพระราชปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ “โครงการแก้มลิง” จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เบาบางลงโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ

“โครงการแก้มลิง” จึงนับเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญ ส่งผลให้ราษฎรได้รอดพ้นอุทกภัย ความเดือดร้อน ลำเค็ญ มาสู่ชีวิตที่สงบสุขร่มเย็น ซึ่งแนวพระราชดำริดังกล่าวที่เป็นทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมนี้ ทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมว่า...

“…ได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่...”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรและประเทศชาติของพระองค์ หวังว่าต่อไปนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรินี้ไปยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านต่อไป.
…...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


ขอบคุณภาพจาก : tsdfมูลนิธิพัฒนา , google , svgroup

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 244