อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เปิดสอบก.พ.ปี61แล้ว ตั้ง13ศูนย์สอบ4.5แสนที่นั่ง

ก.พ.เปิดสอบ(ภาคก.) แล้ว จบตั้งแต่ปวส.ไปจนถึงป.โท สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ 9-29 มี.ค.61 สอบผ่านครั้งเดียวเก็บไว้ใช้สมัครข้าราชการได้ตลอดชีวิต พุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.47 น.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) แจ้งประกาศเปิดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 โดยผู้เข้าสอบเรียนจบตามระดับดังนี้ 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), 3.ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี), 4.ระดับปริญญาโท (ป.โท) รับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่เทอมสุดท้ายด้วย (ยังไม่รับ วุฒิ ม.6)

สำหรับสถานที่สอบ ก.พ. ทั้ง 13 ศูนย์สอบทั่วประเทศรวม 450,000 ที่นั่งสอบ แบ่งเป็นจังหวัดที่ใช้สอบดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 ที่นั่งสอบ, 2. พระนครศรีอยุธยา 20,000 ที่นั่งสอบ, 3. ราชบุรี 23,000 ที่นั่งสอบ, 4. ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ, 5. ชลบุรี 30,000 ที่นั่งสอบ, 6. เชียงใหม่ 30,000 ที่นั่งสอบ, 7. พิษณุโลก 37,000 ที่นั่งสอบ , 8. นครราชสีมา 30,000 ที่นั่งสอบ, 9. อุดรธานี 30,000 ที่นั่งสอบ, 10. อุบลราชธานี 30,000 ที่นั่งสอบ, 11. ขอนแก่น 30,000 ที่นั่งสอบ, 12. สุราษฎร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ และ 13. สงขลา 40,000 ที่นั่งสอบ
 
ในส่วนของข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 รายวิชา ได้แก่ 1. สอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อดูความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ โดยการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป รวม 40 ข้อ ประกอบด้วย 1. อนุกรม 5 ข้อ, 2. โจทย์คณิตศาสตร์ 4 ข้อ, 3. โอเปอเรชั่น 1 ข้อ, 4. ตาราง 5 ข้อ, 5. สดมภ์ 5 ข้อ, 6. อุปมา – อุปมัย 5 ข้อ, 7. การสรุปความจากเงื่อนสัญลักษณ์ 5 ข้อ, 8. การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา 5 ข้อ , 9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 5 ข้อ

2. สอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เพื่อดูความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ โดยการทดสอบวิชาภาษาไทย 20 ข้อ จะประกอบด้วย 1. เรียงข้อความ 5 ข้อ, 2. หลักภาษา 5 ข้อ และ 3. ตีความ สรุปความ (บทความสั้น / บทความยาว) 10 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 60% = สอบผ่าน 36 ข้อ ส่วนระดับ ป.โท ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 65% = สอบผ่าน 39 ข้อ

 3. สอบความสามารถทางด้านภาษา (คะแนน 50 คะแนน) เพื่อดูความเข้าใจภาษา วัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้ แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้องอีกด้วย สำหรับการทดสอบความสามารถทางด้านภาษารวม 25 ข้อ ได้แก่ 1. Conversation 5 ข้อ, 2. Grammar 5 ข้อ, 3. Vocab 5 ข้อ, 4. Reading 10 ข้อ(บทความสั้น บทความยาว) 10 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี และ ป.โท ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 50% = สอบผ่าน 13 ข้อ 

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ (ไม่ใช่เอกสาร เพียงแค่กรอกข้อมูล) ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2561 ผ่านธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้การสอบก.พ. เป็นการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ)ไม่จำกัดเพศ และอายุ ไม่มีการสอบพละ ไม่มีการตรวจสายตา ไม่จำกัดน้ำหนักและส่วนสูง หากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ มีสวัสดิการ งานมั่นคง 
สอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านครั้งเดียว เก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 916