อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง ผลักดันอีกนิดจะสวยงาม

แนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ที่หลายพื้นที่น้อมนำไปใช้ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องช่วยผลักดันอีกนิดเพื่อเป็นผลงานก่อนหมดวาระ... พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.


ในประเทศไทย ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถยับยั้งการบุกรุกทำลายได้ และยัง “ล้มเหลว” ในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ส่งผลให้ระบบนิเวศน์มีปัญหา และที่สุดแล้วก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระเนตรพระกรรณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนอยู่เสมอมา และทรงคิดแก้ไขอยู่เสมอ เช่น ทรงมีพระราชดำริ เมื่อปี 2519 ณ หน่วยพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คืนกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ ทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน สร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และอำนวยประโยชน์ทุกด้านต่อประชาชน

ทรงมีพระราชดำริ เมื่อปี 2525 ให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ โดยให้แนวทางในการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำว่า “การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ ต้องปลูกไม้ 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ได้ไม้กินได้ ได้ไม้ใช้สอย ได้ไม้เศรษฐกิจ และได้ไม้ที่สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย”สำหรับพันธุ์ไม้ทั้ง 3 ประเภท ที่เหมาะแก่การใช้ปลูก พระองค์ทรงเน้นให้ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควรปลูกในสภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรม หรือใกล้บริเวณป่า เมื่อต้นไม้โตขึ้น พื้นที่จะมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ และจะมีประโยชน์ ดังนี้...


1.ไม้กินได้ เป็นไม้ที่เป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งพืชสมุนไพรของชุมชน ได้แก่ มะหาด สมอไทย เพกา มะม่วงป่า ลำไยมะเม่า มะไฟ หวาย ผักหวานป่า เป็นต้น


2.ไม้ใช้สอย เป็นไม้สำหรับการหุงต้ม เป็นฟืนถ่าน และเป็นเชื้อเพลิงของชุมชน รวมทั้งเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรสานและอื่นๆ ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ตีนเป็ด มะขามป้อม ตะคร้อ หว้า ไม้ไผ่ เป็นต้น3.ไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถนำไปใช้ในการปลูกสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน ได้แก่ สัก ประดู่ แดง เต็ง รัง พลวง พะยอม ตะเคียน ไม้ไผ่ เป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนคนไทยได้น้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จนสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนไม้ไปได้ในระดับหนึ่ง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

จากแนวพระราชดำริดังกล่าว
“การปลูกต้นไม้ 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง” แล้ว หลายพื้นที่ยังได้ความสวยงามจากต้นไม้ที่ปลูกด้วย กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วหลายแห่ง เช่น ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ได้ปลูก “ต้นพะยอม” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ “จังหวัดพัทลุง” ตามพื้นที่ว่างของเอกชน ของส่วนราชการ และตามถนนหนทาง จนขณะนี้เกิดความสวยงาม ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดไปแล้วจากความสำเร็จของของ “จังหวัดพัทลุง” รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์และผลักดันให้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ
“ปลูก 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” อย่างจริงจัง พร้อมให้ได้ความสวยงามตามมาด้วย เพราะเมื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะเกิดรายได้ที่สำคัญของชุมชนและประเทศชาติตามมาด้วย

...สั่งดำเนินการต่ออีกนิดนะครับรัฐบาล...เพื่อให้มี “ผลงาน” ที่คนจะได้จดจำได้บ้าง หลังจากหมดวาระไปแล้ว...
…...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


ขอบคุณภาพจาก : rungnaparukwanna, DNP GIS , baanlaesuan

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 865