อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระพุทธศาสนา” ในประเทศไทยที่มีผู้คนนับถือมากว่า 700 ปี กลับเสื่อมโทรมลงโดยน้ำมือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่จากใครอื่น ฉะนั้นควรทำอย่างไร? พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.


การดำรงรักษา “พระพุทธศาสนา” ให้มีความเจริญมั่นคงเป็นหน้าที่ของ “พุทธบริษัท” ทั้งหลาย โดยภิกษุซึ่งเป็นหัวหน้าพุทธบริษัทมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎก ซึ่งประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) และพระอภิธรรมปิฎก มีความหมั่นเพียรในการอบรมเจริญปัญญา และนำองค์ความรู้จากพระธรรมไปเผยแผ่แก่อุบาสก อุบาสิกาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศานาอย่างถูกต้อง ส่วนอุบาสกและอุบาสิกามีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและฟังธรรมตามกาลเพื่อจะได้สะสมกุศลธรรม

รากเหง้าของปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง จนทำให้ “พระพุทธศาสนา” ตกอยู่ในภาวะวิกฤติเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน คือผู้บวชเป็นภิกษุไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีคุณลักษณะต้องห้าม อาทิ ผู้ที่มีเพศและภาวะบกพร่อง ผู้ที่เคยทำอนันตริยกรรม 5 อย่าง และผู้ที่ทำผิดต่อพระพุทธศาสนาเมื่อได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรม จึงไม่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีการประพฤติปฏิบัติล่วงละเมิดสิกขาบทในพระวินัย ซึ่ง พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัม-พุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ เท่ากับเป็นการดูหมิ่นในพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณโดยไม่มีความเคารพยำเกรงต่อพระพุทธองค์ ทั้งๆ ที่ผู้บวชเป็นภิกษุเป็นศากยบุตร

สภาพการณ์ในปัจจุบันที่ปรากฏให้เห็นและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปผ่านทางสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมต่างๆ จำนวนภิกษุที่มีกว่า 300,000 รูป ในประเทศไทยคงมีจำนวนที่ไม่มากนักที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ทุกวันนี้อุบาสกและอุบาสิกาจงมีความสั่นคลอนและไม่มั่นใจในวัตรปฏิบัติของภิกษุทั่วไปถึงเวลาแล้วกระมังที่ มหาเถรสมาคม จะต้องตื่นจากภวังค์เสียที แล้วลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป ไม่อาจปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่เหมือนที่ผ่านๆ มา จะต้องบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์โดยยึดมั่นตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ไม่เช่นนั้นแล้ว
“พระธรรมวินัย” ก็มีความเสี่ยงที่จะอันตรธานไป ในขณะที่ประเทศไทยได้รับการยกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก.
….......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน1

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%