อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ว.การอาชีพตรังจับมือเอกชน ผลิตนศ.สาขางานติดตั้ง-บำรุงรักษา

ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยาง ร่วมกับ ว.การอาชีพตรัง นำร่องผลิตนักศึกษา สาขางานติดตั้ง และบำรุงรักษา ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม จูงใจเรียนฟรี มีรายได้ เรียนจบบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.36 น.

 เมื่อเร็วๆนี้ ที่วิทยาลัยการอาชีพตรัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ เขต 2 บริษัททิพย์เมธา จำกัด และบริษัทเอสที กรีนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดาเนินงานตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรสาขางานติดตั้ง และบำรุงรักษา เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาอาชีวะศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับอาชีวะฯ ตามนโยบายรัฐบาลมอบนโยบายให้ข้าราชการ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนการบริหารทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยภาคเอกชน และนักวิชาการในพื้นที่สานต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สำหรับการลงนามดังกล่าวมีว่าที่ ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพตรัง และนายประชา งามรัตนกุล กรรมการบริหาร บจก.ทิพย์เมธา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

โดย ร.ต.กิตติ  กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีในการวางแผน และพัฒนาหลักสูตรสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ สำหรับสาขาดังกล่าวถือเป็นสาขาใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยการอาชีพตรังเป็นแห่งแรก ซึ่งยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก  ตนในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านเครื่องไม้เครื่องสำหรับฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้ผลิตนักศึกษาให้ตอบโจทก์ความต้องการของตลาดแรงงาน และมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเทคโนโนยีต่าง ๆ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องด้านนายประชา  กล่าวว่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 14 คนในครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องในการพัฒนากำลังคนในตลาดแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคคลากรที่สำเร็จการศึกษาในสายอาชีพจำนวนมาก เพราะบุคลากรที่จบจากสายอาชีวะฯมีทักษะในการทำงาน แต่ในปัจจุบันความนิยมของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวะศึกษามีน้อย เพราะขาดแรงจูงใจ ตนจึงคิด และทำโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมขึ้น ด้วยการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตรังมอบทุนการศึกษากับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา ฟรีค่าเล่าเรียน ชุดฝึกงาน และชุดปฏิบัติงาน ได้รับระหว่างฝึกงานและปฏิบัติงานตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้าทำงานใน บ.ทิพย์เมธา จำกัด และ บ.เอสที กรีนพาวเวอร์ จำกัด
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44