อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระพุทธศาสนา” ในประเทศไทยที่มีผู้คนนับถือมากว่า 700 ปี อย่าให้เสื่อมโทรมลงโดยน้ำมือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่ใครอื่น ฉะนั้นควรทำอย่างไร? พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.


“ภิกษุ” มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงในฐานะที่เป็นหัวหน้าของพุทธบริษัท หากภิกษุประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาก็ย่อมมีความเจริญมั่นคง แต่ในทางกลับกันหากภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาก็ย่อมไม่มีความเจริญมั่นคง

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ “พระพุทธศาสนา” ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง เป็นสิ่งที่ “พุทธบริษัท ทั้งหลายพึงตระหนักรู้และทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างถ่องแท้ว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรและจะนำไปสู่ผลอะไร??

ถ้าจะลองมาพิจารณากันดูว่า “ภิกษุ” อยู่ในเพศบรรพชิตมีการครองชีวิตที่แตกต่างไปจากอุบาสก อุบาสิกา ซึ่งอยู่ในเพศคฤหัสถ์อย่างไร?? ก็คงต้องพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่าเป็นอย่างไร?? กล่าวคือ “ภิกษุ” มีหน้าที่ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา ประพฤติปฏิบัติตนตามสิกขาบทในพระวินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วน “อุบาสก อุบาสิกามีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและฟังธรรมตามกาลจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า “ภิกษุ” ทั่วไปไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย จึงหาได้มีความแตกต่างไปจาก “อุบาสก อุบาสิกา” ไม่ การครองชีวิตของภิกษุไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ แต่เป็นผู้ขออันประเสริฐ ได้รับการบิณฑบาตอาหารและสิ่งของที่เหมาะควรแก่การดำรงชีวิตในเพศของบรรพชิต จากอุบาสก อุบาสิกา ส่วนอุบาสก อุบาสิกา ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไม่สามารถขออะไรจากใครได้เลย ยกเว้นผู้ที่ยึดอาชีพเป็นขอทานเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอาชีพขอทานเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย

เนื่องจากการดำเนินชีวิตของ “ภิกษุ” มีความแตกต่างไปจากชีวิตของ “อุบาสก อุบาสิกา” โดยสิ้นเชิง เพราะผู้บวชเป็นภิกษุเป็นผู้สละแล้วทางโลกไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ญาติมิตร อาคารบ้านเรือน และทรัพย์สมบัติต่างๆ จึงไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เฉกเช่นกับอุบาสก อุบาสิกาอย่างที่เคยเป็นอยู่มาก่อนผู้ที่บวชเป็นภิกษุเมื่อครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตแล้ว หากไม่ศึกษาพระธรรม ไม่อบรมเจริญปัญญา ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามสิกขาบทในพระวินัย และไม่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบวชเป็นภิกษุไปทำไม?? ควรลาสิกขาบทจากเพศบรรพชิตกลับไปสู่เพศคฤหัสถ์จะดีกว่า เพื่อจะได้ไม่สร้างบาปกรรมแก่ตนเองและไม่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาจะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่รู้เท่าถึงการณ์ก็ตามที

ในสภาพการณ์ที่ “ภิกษุ” ไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย “อุบาสก อุบาสิกา” ก็ไม่มีความเคารพนับถือต่อภิกษุแต่อย่างใด จึงเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้คงไม่อาจปล่อยให้ยืดเยื้ออีกต่อไป ฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงภายในเร็ววัน มิเช่นนั้น
“พระธรรมวินัย” จะอันตรธานไปในที่สุด และ “พุทธบริษัท” ก็จะไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอีกต่อไป.
…............................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง


'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน1

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน2
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 98