อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

'พระพุทธศาสนา' ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 10

สัปดาห์นี้เอ่ยถึง “พระภิกษุ” เผยแพร่ความไม่รู้และความเห็นผิด โดยการใช้ “เดรัจฉานกถา” และ “เดรัจฉานวิชา” บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาร้ายแรง มีอะไรบ้าง? พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.


ปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของ “พระพุทธศาสนา” สืบเนื่องมาจากผู้ที่คิดบวชเป็นภิกษุไม่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับเพศบรรพชิต อีกทั้งยังไม่เข้าใจในจุดมุ่งหมายอันสำคัญของการบวชว่าบวชไปเพื่ออะไร??

ความไม่รู้ (อวิชชา) และความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ที่มีอยู่เดิมก็ยิ่งพอกพูนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่ไม่มีความจริงใจในการบวชจึงไม่ได้ทำหน้าที่ของภิกษุอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ไม่มีการประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส จึงไม่ใช่ “ภิกษุในพระธรรมวินัย” เป็นเพียง “ภิกษุทุศีล” ที่ไม่มีศีลบริสุทธิ์

“ภิกษุ” ที่กล่าวถึงในข้างต้นนี้ไม่ได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาตามแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามสิกขาบทในพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ นอกจากไม่มีความรู้ความเข้าใจใน “พระพุทธศาสนา” อย่างถูกต้องแล้วยังเผยแผ่ความไม่รู้และความเห็นผิดของตนไปยังอุบาสก อุบาสิกา โดยการใช้ “เดรัจฉานกถา” และ “เดรัจฉานวิชา” ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง การกระทำย่ำยีพระพุทธศาสนาและไม่เคารพยำเกรงต่อพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุเหล่านี้จึงต้องถูกขจัดออกไปจากวงการสงฆ์เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรือง

“เดรัจฉานกถา” เป็นเรื่องที่ขัดขวางทางสวรรค์และนิพพาน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่นำสัตว์ออกทุกข์ซึ่งมีอยู่ในเดรัจฉานกถาสูตรว่าด้วยการพูดติรัจฉานกถา ซึ่งมีอยู่ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าพูดติ “รัจฉานกถา” ซึ่งมีหลายอย่าง คือ...

พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องน้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่าน้ำ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆข้อนั้นเพราะเหตุไร...เพราะถ้อยคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดว่า...นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อนั้นเพราะเหตุไร ..เพราะถ้อยคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย ความ คลายกำหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา“เดรัจฉานวิชา” เป็นวิชาที่ขัดขวางทางสวรรค์และมรรคผล ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและไม่ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ประการใด มีแต่ทำให้เกิดความลุ่มหลง ทำให้เสื่อมจากคุณความดีที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ควรสนับสนุนโดยประการทั้งปวง เพราะมีแต่โทษเท่านั้น

ข้อความในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร แสดงตัวอย่างของ “เดรัจฉานวิชา” ไว้ดังนี้...

ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายฟ้าผ่า เป็นต้น ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพิธีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ เป็นต้น

การตื่นรู้ในพฤติการณ์ของ “ภิกษุทุศีล” ที่หลอกลวงชาวพุทธโดยการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข บนความศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรงดการบำรุงภิกษุทุศีลในปัจจัย4 ทั้งหลาย เพื่อร่วมกันดำรงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ส่วนฝ่ายอาณาจักรต้องปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์โดยยึดมั่นใน
“พระธรรมวินัย” เป็นหลักสำคัญ.
….......................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

บทความที่เกี่ยวข้อง
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 8
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน9

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 173