อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ลุ้นแชมป์บอลโลก 2018 ลุ้นโชคกับเดลินิวส์"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “ลุ้นแชมป์บอลโลก 2018 ลุ้นโชคกับเดลินิวส์” อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 00.00 น.

รางวัลที่ 1
ทองคำแท่ง หนัก 100 บาท จำนวน 1 รางวัล
1.คุณธนภัทร สิขิวัฒน์ ชลบุรี

รางวัลที่ 2
รถยนต์มิตซูบิชิ New Pajero Sport 2.4D GT 2WD จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,311,000 บาท
1.คุณวิสูตร รื่นจิต กาญจนบุรี


รางวัลที่ 3
รถยนต์มิตซูบิชิ Triton D/CAB PLUS 2.4D MIVEC GLS-LTD 5AT จำนวน 1 รางวัล
รางวัลละ 883,000 บาท
1.คุณมนตรี เวชาคม อยุธยา


รางวัลที่ 4
รถยนต์มิตซูบิชิ Triton M/CAB PLUS 2.4D MIVEC GLS-LTD 5AT จำนวน 1 รางวัล
รางวัลละ 780,000 บาท
1.คุณพีระพงษ์ คงสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา


รางวัลที่ 5
ทองคำแท่ง หนัก 30 บาท จำนวน 2 รางวัล
1.คุณกิตติพงษ์ สวัสดี นครนายก
2.คุณเพ็ญนภา รัตนสุวรรณ์ นครราชสีมา


รางวัลที่ 6
รถยนต์มิตซูบิชิ Attrage 1.2 GLX CVT จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 513,000 บาท
1.คุณชัยวัฒน์ มีคม สุรินทร์


รางวัลที่ 7
รถยนต์มิตซูบิชิ Attrage 1.2 GLX CVT จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 506,000 บาท
1.คุณชุนฮวด แซ่อึ้ง สระแก้ว
2.คุณทวีศักดิ์ เชษฐศิริพงศ์ ยะลา
3.คุณนพดล โคกจุ้ย อยุธยา
4.คุณมณีวรรณ์ ลิ้มพรจรัส กรุงเทพฯ
5.คุณสุนันทา ชวดชุม นครศรีธรรมราช


รางวัลที่ 8
รถยนต์มิตซูบิชิ Mirage 1.2 GLX CVT จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 498,000 บาท
1.คุณภัททิมา นันทธเนศ กรุงเทพฯ
2.คุณวันเขต สุวรรณประภา สุพรรณบุรี


รางวัลที่ 9
รถยนต์มิตซูบิชิ Mirage 1.2 GLX CVT จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 491,000 บาท
1.คุณแขไข สมฤทธิ์ นครปฐม
2.คุณบุศยา กิตติรังสิ กรุงเทพฯ
3.คุณภูตะวัน ธีรธำรงพฤทธิ์ กรุงเทพฯ
4.คุณสุนทรี รูปสูง ราชบุรี
5.คุณสุริเยศ รอบรู้ มหาสารคาม
6.คุณโสภิต ปิ่นเพ็ชร กรุงเทพฯ


รางวัลที่ 10
ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 4 รางวัล
1.คุณประสิทธิ์ อินทะ กรุงเทพฯ
2.คุณลมัย แก่นเขียว ขอนแก่น
3.คุณวิมลพันธ์ ทวีวุฒิพงศ์ สุรินทร์
4.คุณสุรพงศ์ ฤทธิภักดี นครศรีธรรมราช


รางวัลที่ 11
ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
1.คุณฉัตรชัย ดุจแสงทอง สงขลา
2.คุณพวงผกา นาดนงนุช ประจวบคีรีขันธ์
3.คุณรุ่งระวี กาเยนนท์ กรุงเทพฯ
4.คุณสมชาย บุญยศิลป์ ชุมพร
5.คุณแสวง นุ่มสำลี สมุทรสงคราม


รางวัลที่ 12
รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น MSX 125SF ABS จำนวน 32 รางวัล รางวัลละ 78,000 บาท
1.คุณกรรณิกา ทวดพิทักษ์ ขอนแก่น
2.คุณจารุวัฒน์ พูนสิมา กรุงเทพฯ
3.คุณจิตต์ศุภณิดา โภคินธนเสฐ นครสวรรค์
4.คุณจินดา เรือนก้อน พิษณุโลก
5.คุณจุฬา ชุมจุล นนทบุรี
6.คุณชัยทัต ปานประสิทธิ์ กรุงเทพฯ
7.คุณชาญชวิศ มัฆวานวงศ์ กาญจนบุรี
8.คุณชำนาญ พรหมบุตร ชลบุรี
9.คุณชูเกียรติ เดชะปรากรม สุโขทัย
10.คุณณิภร ศรีประชัย อุดรธานี
11.คุณธนากร พิมสาร กรุงเทพฯ
12.คุณนภัสชนก อึ๊งสุวรรณพานิช นนทบุรี
13.คุณนิภาพร กระวีพันธ์ นครศรีธรรมราช
14.คุณนิรันดร์ ชิววัฒน์ นครปฐม
15.คุณบาหรี หมัดเหล็ม สงขลา
16.คุณประวิง จันทร์เขียว นครปฐม
17.เด็กชายปัณณวัฒน์ กมุทชาติ กรุงเทพฯ
18.คุณพงษ์พล อนุฤทธิ์ เชียงราย
19.คุณพนิดา ตันติธีระศักดิ์ ราชบุรี
20.เด็กหญิงเพชริกา ยากลิ่นหอม สุพรรณบุรี
21.คุณภควัต ปุญญา เชียงใหม่
22.คุณภรณ์ชนก มีแก้ว สมุทรปราการ
23.คุณมงคล มรรคนุภาพ กรุงเทพฯ
24.คุณมรกฎ ประทัพวงศ์ นครราชสีมา
25.คุณวัชระ เลอเลิศกิจสกุล กรุงเทพฯ
26.คุณวุฒิ เครือเพ็ชร นนทบุรี
27.คุณสดวก เหาะดอน กรุงเทพฯ
28.คุณสมภาร ลาเพิง ขอนแก่น
29.คุณสุชัย พาสบุตร กรุงเทพฯ
30.คุณสุมนต์ พ่วงแสง ตราด
31.คุณอำนวย แก้วงาม สุรินทร์
32.คุณเอกรินทร์ แก้วปรารถนา นครปฐม


รางวัลที่ 13
บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (กรุงเทพ-ตราด เกาะกูด) รางวัลละ 2 ที่นั่ง
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 49,860 บาท
1.เด็กหญิงกนกพร พรเพชรประชา กรุงเทพฯ
2.คุณกัญชลี นาคะเกศ กรุงเทพฯ
3.คุณดรุณ จัง กรุงเทพฯ
4.คุณเดชา นันนมา สุรินทร์
5.คุณประกาย สมศรี น่าน
6.คุณประสาตร์ สุรพล กรุงเทพฯ
7.คุณปรัศนีย์ เสถียรไทย กรุงเทพฯ
8.คุณปริญญา สร้อยแสง ราชบุรี
9.คุณพรพิมล เตชะฤทธิ์ น่าน
10.คุณวีรพงษ์ ศรศรี จันทบุรี


รางวัลที่ 14
ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 82 รางวัล
1.คุณกช แก้วจักรหวัด นครสวรรค์
2.คุณกมลวรรณ สง่าพงษ์ ลพบุรี
3.คุณกรชวัล งามวิไล ลำปาง
4.คุณกันยรัตน์ แย้มสมุทร สมุทรสาคร
5.คุณจงกล เกษสระ กรุงเทพฯ
6.คุณจักรกิต พิทักษ์ปิยะวรรณ ประจวบคีรีขันธ์
7.คุณจันทร์จีรา พลอยรัก สมุทรสาคร
8.คุณจิรศักดิ์ อุณาพรหม หนองคาย
9.คุณจุฑานันท์ เหล่ามโนธรรม ขอนแก่น
10.คุณจุฑามาส จันทา นครปฐม
11.คุณเฉลิมวุฒิ แย้มเพิก นนทบุรี
12.คุณเฉลียว เนตรวงศ์ ปราจีนบุรี
13.คุณชนนิกานต์ ทัศนภักดิ์ กรุงเทพฯ
14.คุณชนากานต์ สุขมงคลวงศ์ เชียงใหม่
15.คุณชาญ ก๊กพิพัฒน์ สมุทรปราการ
16.คุณชุติกาญจน์ บุตรวงษ์ หนองคาย
17.คุณฐานิตดา นาคทอง สุพรรณบุรี
18.คุณณรงค์ อินทมาส ลำปาง
19.คุณณัฐกานต์ ฉิมเพลิดงาม กรุงเทพฯ
20.คุณดวงจันทร์ บุญป่อง เลย
21.คุณทนงค์ ทองประดับเพชร ลำปาง
22.คุณทวีศิลป์ พรหมอินทร์ นครศรีธรรมราช
23.คุณทศพร ตินะภัค พิจิตร
24.คุณธวัช สุมาลา ลำปาง
25.คุณธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ กรุงเทพฯ
26.คุณนฤชา ชัยฤทธิ์ กรุงเทพฯ
27.เด็กชายนฤพล จำนงค์ศิลป์ ปทุมธานี
28.คุณนิดานุช มาอยู่ อุตรดิตถ์
29.คุณเนาวรัตน์ ชมชื่น ราชบุรี
30.คุณบุญมี เทียกทอง นครสวรรค์
31.คุณเบ็ญพร ศิลคำ ชลบุรี
32.คุณปรานี กิจกุศลเจริญสุข กรุงเทพฯ
33.คุณปราโมทย์ พรพิทักษ์โกศล สมุทรปราการ
34.คุณปริญญา มีประทัง กรุงเทพฯ
35.คุณปวิช จักศรี นครราชสีมา
36.คุณพรพิมล โสภาบุตร กรุงเทพฯ
37.คุณพิชชากร อาภรณ์เอี่ยม กรุงเทพฯ
38.คุณพิมลสร พิทักษ์ปิยะวรรณ ประจวบคีรีขันธ์
39.คุณพุฒิโชติ อ่วมเกตุ กรุงเทพฯ
40.คุณเพ็ญ จันทะพัด มหาสารคาม
41.คุณภัคนภา บุญศิริ นครราชสีมา
42.คุณภาณุ คชะเทศ ขอนแก่น
43.คุณมณีรัตน์ คชศิลา กรุงเทพฯ
44.คุณมนตรี พยัคฆชาติ ชัยนาท
45.คุณรชต จันทร์ดี ชลบุรี
46.คุณลักษมีพร พันธุ์ผจญ เชียงใหม่
47.คุณเล็ก ต่วนโล้ ระยอง
48.คุณวรมน ลิลิตวรางกูร กรุงเทพฯ
49.คุณวรากร ปิยะบรรหาร ระยอง
50.คุณวัชรี ศรีสาคร สมุทรปราการ
51.คุณวิชา เกิดในแก้ว สระบุรี
52.คุณวิทยา สุรีย์ฉาย สุพรรณบุรี
53.คุณวิโรจน์ ศรีทอง นครศรีธรรมราช
54.คุณวีนา ตันติวิท ภูเก็ต
55.คุณศุภณัฐ รัตตนวิเชียร กาญจนบุรี
56.คุณศุภพัฒ ฮันท์ เชียงใหม่
57.คุณสมบัติ ยั่งยืน กาญจนบุรี
58.คุณสมผล สมนาค สมุทรสาคร
59.คุณสมพงษ์ หวังโสม สุรินทร์
60.คุณสมศักดิ์ แออ่วม ระยอง
61.คุณสมศักดิ์ อิสสรานุวัฒน์ ตรัง
62.คุณสมหมาย พรหมถาวร นนทบุรี
63.คุณสมหวัง สามชม กาญจนบุรี
64.คุณสราวุธ แสนสบาย เพชรบุรี
65.คุณสวอง แก้วผลึก ประจวบคีรีขันธ์
66.คุณสาธิต แสงเนตร กรุงเทพฯ
67.คุณสำกาญจน์ ลิมวิภูวัฒน์ กรุงเทพฯ
68.คุณสิทธิชัย ไกรโกศล บุรีรัมย์
69.คุณสุกัญญา สารกุล ราชบุรี
70.คุณสุจิตรา แซ่เตียว ปทุมธานี
71.คุณสุภฤกษ์ วงษ์วอน ขอนแก่น
72.คุณสุภาพิชญ์ รุ่งวงศ์สิริ ระยอง
73.คุณสุรนาท สันขุนทด อุทัยธานี
74.คุณอดุล ทวีเดชศิริกุล กรุงเทพฯ
75.คุณอนุชา วรรณเจริญ อยุธยา
76.คุณอนุสรณ์ แสงสว่าง ระนอง
77.คุณอนุสรณ์ ผลประเสริฐ กรุงเทพฯ
78.คุณอมรา ทองบ่อ เชียงใหม่
79.คุณอัชรา สกุลไทย อุบลราชธานี
80.คุณอุดม อยู่เย็น เพชรบุรี
81.คุณเอกสิทธิ์ ฤทธิ์น้อย นครสวรรค์
82.คุณโอภาส บุนนาค ลำปาง


รางวัลที่ 15
เหรียญทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 100 รางวัล
1.คุณกชพร อัศวรัตน์ นนทบุรี
2.คุณกฤษดา บาระมี นครปฐม
3.คุณกัญญา ดำเกิงเดช สงขลา
4.คุณกิตติ เสนาคณิต สุรินทร์
5.คุณเกียรติชัย เบ็ญจะรักษ์ ลพบุรี
6.คุณคณิต สุจริต อุบลราชธานี
7.คุณจันทร์จิรา กำจาย สิงห์บุรี
8.เด็กหญิงชญาภา เทพวงศ์ ปทุมธานี
9.คุณชลกนก หลงทะเล ชลบุรี
10.คุณชลิศ วารีรำพึงเพลิน นนทบุรี
11.คุณชัย ศรีอรุณ นนทบุรี
12.คุณชัยโรจน์ ศักดิ์เลิศสกุล สุรินทร์
13.คุณชาญชัย ตั้วสกุล อุตรดิตถ์
14.คุณชุติมา ลิ้มประเสริฐ ปราจีนบุรี
15.คุณชุลีรัตน์ วังอาษา กรุงเทพฯ
16.คุณฐิติพัฒน์ มนเทียรกุล นนทบุรี
17.คุณณิชชา โพธิ์กิ่ง สงขลา
18.คุณดุสิต วรางฤทธิ์ กรุงเทพฯ
19.คุณถนอม สระศรี ประจวบคีรีขันธ์
20.คุณทวีป สิงห์ศุข ปราจีนบุรี
21. คุณทองสุข ปะทิเก มหาสารคาม
22.คุณทิชากร แก้วไพล ชัยภูมิ
23.คุณทิพวรรณ แสนแก้ว กาญจนบุรี
24.คุณธนโชติ วัณณะวัฒนะ กรุงเทพฯ
25.คุณธนพนธ์ สนเปี่ยม สมุทรสาคร
26.คุณธนพล พรเบญจรัตน์ สมุทรสงคราม
27.คุณธนวัฒน์ เพิ่มพัฒน์ธนา เพชรบุรี
28.คุณธนัย ด่านดำรงสิน สมุทรปราการ
29.คุณธำมรงค์ จันทร์สโรภาศ สุพรรณบุรี
30.คุณนพคุณ สาสาร นนทบุรี
31.คุณนภดล อายุวัฒนชัย กรุงเทพฯ
32.คุณนริสรา โถดี กรุงเทพฯ
33.เด็กชายนันทกร ดวงจิตร ปทุมธานี
34.คุณนาคร กนกกุลชัย นครนายก
35.คุณนำศักดิ์ หอมชื่น สุพรรณบุรี
36.คุณนิชชา ตะเพียนทอง สมุทรปราการ
37.คุณนิธิโชติ นวมมณีรัตน์ สระแก้ว
38.คุณนิเวศ คงปรีชา นครสวรรค์
39.คุณนิศาชล ยุวนะเตมีย์ นนทบุรี
40.คุณนิฮาฟิกร์ นิเซ็ง ปัตตานี
41.คุณบุญส่ง เลิศบัณฑิตกุล กรุงเทพฯ
42.เด็กหญิงปทิตตา พวงผกา ปทุมธานี
43.คุณประกายดาว สดจันทึก นครราชสีมา
44.คุณประจวบ สวัสดี สมุทรสาคร
45.คุณประชุม พวงสมบัติ พิจิตร
46.คุณประเทือง ผันอากาศ ศรีสะเกษ
47.คุณประยูร ชลามาตย์ ภูเก็ต
48.คุณประเสริฐ ช่วยกลับ กรุงเทพฯ
49.คุณปริรัตน์ ป่วนกระโทก นครราชสีมา
50.คุณปรีธา สังข์กระแสร์ สมุทรปราการ
51.คุณปิติ นกะพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์
52.เด็กชายปิติภัทร ไชยโชค อ่างทอง
53.คุณปิยะพนส์ กิติภัทรภูมิกุล ชุมพร
54.คุณพงศธร แพงจักร อุบลราชธานี
55.คุณพงษ์พัฒน์ ไชยพศวัต น่าน
56.คุณพรพรรณ เที่ยงตรง กรุงเทพฯ
57.เด็กหญิงพรหมพร ชีพนุรัตน์ สุพรรณบุรี
58.เด็กหญิงพิชญ์หิรัญ บุญกอง พะเยา
59.คุณพุฒทรง เวทย์เงิน กรุงเทพฯ
60.คุณภาสกร คอนสาย ลพบุรี
61.คุณมณี วงศ์คณิต กรุงเทพฯ
62.คุณมนตรี ใจต๊ะมา แพร่
63.คุณมนูญ ศิริปุณย์ นครนายก
64.คุณมาณพ ใจประดับเพชร อยุธยา
65.คุณรุ่งทิพย์ สุดนิมิตร สุพรรณบุรี
66.คุณรุ่งนภา รื่นกลิ่น ปทุมธานี
67.คุณลักษมี ปรองพิมาย นครราชสีมา
68.คุณวันแสง บุตรวงษ์ หนองคาย
69.คุณวิชัย แป้นสุวรรณ สมุทรปราการ
70.คุณวิชาญ บัวโทน ชลบุรี
71.คุณวิชิต คูประสิทธิรัตน์ กาญจนบุรี
72.คุณวินิจ ตันวัฒนาอารีย์ ชลบุรี
73.คุณวิบูลย์ สุขสดใส ชลบุรี
74.คุณศนิวัชร ตันติกรพรรณ กรุงเทพฯ
75.เด็กชายศรัณยภัทร สุดรุ่ง ปทุมธานี
76.คุณศริญญา พงษ์ฉาย อยุธยา
77.คุณศุภกฤษ จงพิพิธพร กรุงเทพฯ
78.คุณศุภชัย ชุติไชย กรุงเทพฯ
79.คุณสมคิด ลีลานภาภรณ์ ภูเก็ต
80.คุณสมจิต บุตรไชย นครราชสีมา
81.คุณสมศักดิ์ นิมิตรทรัพย์ พิษณุโลก
82.คุณสราวุธ แตงทรัพย์ อยุธยา

 
รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล:
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเดลินิวส์จะส่งจดหมายแจ้งยืนยันสิทธิการได้รับรางวัลจากบริษัทฯ ส่งไปตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ระบุในชิ้นส่วนทายผลของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อรับรางวัล
1. จดหมายแจ้งยืนยันสิทธิการได้รับรางวัลจากบริษัทฯ (ฉบับจริง) 
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาลงนามรับรองเอกสาร 1 ชุด  ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15  ปี   ให้แสดงสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาลงนามรับรองเอกสาร 1 ชุด 
3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาลงนามรับรองเอกสาร 1 ชุด 
4. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีการเปลี่ยนชื่อสกุล จะต้องนำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาลงนามรับรองเอกสาร 1 ชุด  ˜
ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ˜ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
ติดต่อรับรางวัลได้ที่แผนกการเงินชั้น 4 อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น.  ˜ติดต่อขอรับรางวัล  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์) 
เมื่อทำการติดต่อรับรางวัลแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับฝากของรางวัล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รางวัลบัตรโดยสารสายการบินฯ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ  
บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการของสายการบินฯ และที่พัก และจักไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหาผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโดยตรง  
บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ
ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 1.02K